Súradnice porozumenia

11.dec 2013

Súradnice porozumenia

Veľvyslanec Dr. Ján Varšo: výborná spolupráca a vysoké ocenenie aktivít našej komunity

Veľvyslanec Dr. Ján Varšo: výborná spolupráca a vysoké ocenenie aktivít našej komunity

ZO SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE NA VEĽVYSLANECTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BELEHRADE

– Rok 2013 bol rokom svojím spôsobom prelomovým: aj z hľadiska Srbskej republiky, aj z hľadiska slovensko-srbských vzťahov, tiež z hľadiska slovenskej komunity… je to základné konštatovanie, ktorým veľvyslanec SR v Belehrade Dr. Ján Varšo na recepcii pre spoločenských predstaviteľov slovenskej menšiny, ktorú s manželkou Dr. Vierou Varšovou usporiadal 5. decembra na slovenskej ambasáde v Novom Belehrade, vyhodnotil rok, ktorého posledné týždne práve plynú.

Dôvodov a dokladov spomínaného tvrdenia je mnoho. Práve prechádzame procesom transformácie, reforiem a eurointegrácie, ktorý Slovensko v rámci svojich možností a kapacít plne podporuje, zvlášť v období začiatkov prístupových rozhovorov a zvolania medzivládnej konferencie, ktorá by sa mala konať najneskôr do konca januára 2014. Je to v duchu tradične veľmi dobrých, priam nadštandardných vzťahov dvoch krajín. Obrazom toho je najmä celý rad uplynulých bilaterálnych návštev na najvyššej úrovni: na sklonku januára prezident Tomislav Nikolić pobudol v Bratislave. Začiatkom júna a augusta, ako aj v septembri, Belehrad, respektíve Báčsky Petrovec, navštívil podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. V júni sa konalo zasadnutie slovensko-srbskej Zmiešanej komisie o hospodárskej spolupráci, v októbri na návšteve Belehradu a slovenských prostredí bol minister školstva, vzdelávania a mládeže Dušan Čaplovič…

Z privítania hostí

Z privítania hostí

Označujúc našu komunitu za vždy aktívnu, podotkol, že si všetci zaslúžia ocenenie: spolky, súbory, združenia, prostredia, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri zachovaní národnostnej identity. Aj to, že sa slovenskosť predovšetkým opiera o tri piliere: školu, cirkev a Maticu slovenskú, pod zastrešením Národnostnej rady našej menšiny.

Na záver úradnej časti slávnostnej recepcie, ktorá sa konala v (pred)vianočnom ovzduší, veľvyslanec Dr. Ján Varšo zaželal početným predstaviteľom našej komunity z rôznych oblastí kultúrneho, politického, hospodárskeho a vôbec spoločenského života, mnoho úspechov a šťastia v osobnom, rodinnom a pracovnom živote v roku, ktorého stránky onedlho začneme písať a žiť. Vďaka.

                                                                                            Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs