Sviatky a zvyky téma žiackeho seminára

12.nov 2017

Sviatky a zvyky téma žiackeho seminára

V Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v sobotu 11. novembra prebiehal 9. seminár pre žiakov základných škôl. Jeho témou tentoraz boli kalendárne zvyky a sviatky.

Žiaci prezentovali pripravené literárne práce

Od začiatku usporadúvania tohto seminára jeho základným cieľom je zveľaďovanie slovenského jazyka a zachovávanie kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine.

V práci seminára sa tohto roku zúčastnili žiaci a ich profesorky z 12 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským: z Kovačice, Padiny, Aradáča, zo Starej Pazovy, Erdevíka, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína a Báčskeho Petrovca. Aj toto premyslené jednodňové školenie kreovala v mene Asociácie slovenských pedagógov jeho predsedníčka a profesorka slovenčiny Mária Andrášiková. Finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

Po úvodných príhovoroch Vlasty Werleovej, riaditeľky petrovskej školy, a profesorky Márie Andrášikovej, nasledovala odborná prednáška.

Vo veľkej vstupnej školskej hale o cykle kalendárnych obyčají hovorila etnologička Anna Séčová-Pintírová. Prednášku ilustrovala vlastným a archívnym materiálom z Múzea Vojvodiny, kde pracuje ako kustódka. Prehľad najdôležitejších sviatkov, ktoré sa u nás oslavujú, doplnila zaujímavosťami a poverami z terénu. Pre žiacke auditórium pripravila i tri súťažné otázky a odmeny pre najrýchlejších žiakov so správnymi odpoveďami. Pre všetkých poslucháčov mala pripravený i dotazník.

Profesorky Elena a Daniela pri hotových žiackych grafikách

Seminár nasledoval pracovným tempom. Časť žiakov sa angažovala v jazykovej dielni a časť vo výtvarnej. V jazykovej, ktorú viedla profesorka Vesna Valihorová-Filipovićová, žiaci prezentovali svoje pripravené práce na danú tému, mnohé pripravené pre počítačovú prezentáciu. Výtvarnú dielňu koordinovali profesorky Daniela Triašková a Elena Lončárová. Ich frekventanti vo výtvarnom kabinete robili vianočné grafiky a to technikou linorezu. Do konca seminárneho dňa bola z nich malá výstava. Ináč všetky práce, tak slohové, ako i výtvarné budú zverejnené v januári v internetovom časopise Čaroslov, ktorý tiež vznikol práve na jednom z uplynulých ročníkov tohto seminára.

Kolegyne do nových projektov vyzvala Anna Hrková z Kovačice

Súčasťou žiackeho seminára aj tentoraz bolo zasadnutie Aktívu učiteľov slovenského jazyka. Na ňom Anna Hrková, profesorka z Kovačice, prezentovala úspešnú účasť tejto školy na dvoch medzinárodných projektoch a vyzvala aj ostatné školy, aby sa im pripojili. Ide o akciu Noc s Andersenom, ktorej cieľom je vzbudiť u žiakov lásku k čítaniu kníh, a o projekt KREF. Tento je zameraný na výrobu krátkych kreatívno-edukatívnych žiackych filmov.

V rámci 9. žiackeho seminára pre mladých účastníkov profesor Jaroslav Lekár pripravil i súťažné zábavné hry v telocvični. V sprievode hostiteľov potom všetci 53 žiaci a 16 profesoriek navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Galériu Zuzky Medveďovej a ústredie Matice slovenskej v Srbsku.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs