Trojlístok ako pozitívny príklad

12.mar 2015

Trojlístok ako pozitívny príklad

– Máme pevné základy na realizáciu plánov, – povedal predsedujúci zasadnutia Branislav Bugarski

– Máme pevné základy na realizáciu plánov, – povedal predsedujúci zasadnutia Branislav Bugarski

ZASADALI PREDSTAVITELIA EUROREGIÓNU DKMT

V rámci Euroregiónu Dunaj – Körös Maros – Tisa (DKMT) Vojvodina má plodonosnú spoluprácu. Takéto a podobné úvodné slová príhovorov, ale aj tie záverečné odzneli v piatok 6. marca vo vláde Vojvodiny na zasadnutí Zhromaždenia regionálnej spolupráce DKMT. Osobitný dôraz sa kládol práve na cezhraničnú spoluprácu našej krajiny, IPA cezhraničný program Srbsko – Rumunsko, ako aj na spoluprácu medzi našou krajinou a Maďarskom v rámci realizácie projektu výstavby trate Subotica – Segedín – Baja.

„Spolupráca s dvomi maďarskými župami a Rumunskom trvá už 15 rokov,“ zdôraznil pred začiatkom zasadnutia predsedajúci Branislav Bugarski. „Za posledných 10 rokov sme zrealizovali projekty hodnoty viac ako 3 milióny eur, čo pokladáme za veľký úspech. Tie projekty sa týkajú rozvoja turizmu, infraštruktúry a v tom smere máme naplánované uberať sa aj počas rokov 2014 – 2020. Strategicky je dôležité, aby severovýchodná časť Banátu ožila, lebo je ona rovnako ohrozená vo všetkých troch krajinách – Kübekháza v Maďarsku, Beba Veche v Rumunsku a Rabe vo Vojvodine. Tento segment spolupráce je veľmi dôležitý, lebo bez nej by cezhraničná spolupráca nebola na takej úrovni, aká je dnes. Počas týchto rokov sme vybudovali pevné základy na realizáciu europrogramov cezhraničnej spolupráce a môžem povedať, že sme pioniermi v tejto oblasti na priestore juhovýchodnej Európy.“

Projekt výstavby železničnej trate predstavil Juhász Bálint

Projekt výstavby železničnej trate predstavil Juhász Bálint

Ako výsledok spolupráce Bugarski uviedol otvorenie troch hraničných prechodov do Rumunska a dôležitým segmentom je aj rozvoj železničnej dopravy medzi našou krajinou a Maďarskom. Ako povedal zástupca pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Juhász Bálint, výstavba železničnej trate Subotica – Segedín – Baja, čiže projekt HUSRB Railway, zahŕňa tri oblasti – Čongrádsku župu, Bács-Kiskun župuVojvodinu. „Ide o jeden z najhodnotnejších projektov,“ povedal Bálint. „Rozpočet projektu bol 1,7 milióna eur, z čoho 85 % financovala Európska únia. Zatiaľ sme vypracovali projektovú dokumentáciu na výstavbu trate Segedín – Subotica, z maďarskej strany, pokým sme pre časť trate od Subotice po hranicu vypracovali ideový projekt, štúdie uskutočniteľnosti, odhad vplyvov na životné prostredie. V nadchádzajúcom období plánujeme vypracovať celkovú projektovo-technickú dokumentáciu na výstavbu trate Subotica – Baja.“

Ďalším zaplánovaným je aj projekt Across the Tisa, ktorým by sa mali zvýrazniť a využiť zatiaľ málo využité potenciály rieky Tisa a ako jeden z výsledkov tohto projektu sa očakáva aj otvorenie troch riečnych hraničných prechodov a intenzívnejší pohyb tovaru a ľudí, ako aj rozvoj dopravy a riečneho turizmu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs