V Petrovci oslávili Deň obce

16.okt 2017

V Petrovci oslávili Deň obce

Srđan Simić, Dagmar Repčeková a Nenad Nerić po dopoludňajšom pracovnom zasadnutí

Deň oslobodenia, ktorý je zároveň aj Dňom Obce Báčsky Petrovec, bol v nedeľu 15. októbra. Oslavy tohto významného dňa usporiadali dnes.

V predpoludňajších hodinách v budove obce sa konalo pracovné zasadnutie, ktorého sa zúčastnili aj Nenad Nerić, štátny tajomník Ministerstva pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky, tiež Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku a hostiteľmi boli, predstavitelia lokálnej samosprávy obce v čele s predsedom Srđanom Simićom. Témou stretnutia bola aktuálna sociálno-ekonomická situácia v obci.   

Delegácie nesú vence ku pomníku padlých bojovníkov na Námestí slobody

Hostia a hostitelia sa potom zúčastnili kladenia vencov pri pomníku padlých bojovníkov v Druhej svetovej vojne na Námestí slobody. V mene dvoch delegácii, obecnej a štátnej, vence položili predseda Srđan Simić a jeho zástupca Ján Brna a tajomník Nenad Nerić a veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková.

Slávnostné zasadnutie

Napoludnie vo veľkej sieni zhromaždenia obce za prítomnosti početných prítomných a hostí usporiadali slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce. V mene hostiteľov ich privítal predseda zhromaždenia obce Ján Šuľan.

Na oslave Dňa obce bolo hodne hostí

Predseda obce Srđan Simić hovoril medziiným o výstavbe infraštruktúry v obci za pomoci prostriedkov republikových a  pokrajinských. V prvom rade je to realizácia vypracovaného projektu hodnoty 100 miliónov dinárov, ktorý obec bude realizovať čoskoro a za podpory pokrajiny. Ide o posilnenie konštrukcie cesty medzi Petrovcom a Kulpínom dĺžky 4,8 km a  hlavnej cesty cez Petrovec, čo si občania dávno žiadali. V pokračovaní spomenul i ďalšie projekty obce: rekonštrukciu škôl, budov ambulancií v osadách obce, telocviční.

Prihovorili sa aj hostia: Konstantinos Eliades, veľvyslanec Republiky Cyprus v Belehrade a Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku.

Obecné uznania

Následne po prečítaní zdôvodnení predseda zhromaždenia obce  odovzdal najvyššie obecné uznania.

V programe vystúpili aj Simona Sýkorová a Vladimír Zima

Cenu obce za rok 2017 udelili Michalovi Spevákovi, právnikovi-dôchodcovi z Petrovca, jednému z obnoviteľov práce  Matice slovenskej v Juhoslávii a Slovenských národných slávností v Petrovci v deväťdesiatych rokoch. Cenu dostal za výsledky a dlhoročnú prácu, tvorivosť a zásluhy na zveľadení a zachovávaní demokratických kultúrno-osvetových tradícií Slovákov v Srbsku. Cena bola odovzdaná v tvare plakety, diplomu a peňažnej odmeny. Osobitné verejné uznanie obce B. Petrovec za rok 2017  sa dostalo Vladimírovi Valentíkovi z Petrovca, kultúrnemu pracovníkovi, výtvarnému kritikovi, za organizáciu mnohopočetných umeleckých, dokumentárnych  a iných kultúrnych podujatí Slovákov, ktorí žijú v Obci B. Petrovec a širšie vo Vojvodine. Uznanie bolo v tvare plakety a diplomu.

Športového uznania obce B. Petrovec za rok 2016 udelili športovému pracovníkovi Jánovi Hrubíkovi-Tubovi z Hložian, brankárovi, futbalovému trénerovi a dlhoročnému športovému pracovníkovi za vynikajúce výsledky v práci s futbalovým dorastom, zveľadenie futbalu, dlhoročnú ochotnícku prácu v orgánoch FK Budúcnosť Hložany a veľkému príspevku v afirmácii športu v Hložanoch. Uznanie bolo udelené v tvare diplomu, plakety a finančnej odmeny určenej výlučne na kúpu športovej výbavy. V mene odmenených sa poďakovali Michal Spevák a Vladimír Valentík.

Predseda Simić otvoril rekonštrukčné práce cesty na hlavnej ulici v Petrovci

Záverom slávnostného zhromaždenia obce odznel kultúrno-umelecký program. Scenár vypracovala Anna Speváková, úradujúca riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Petrovci. V programe zaspievali: Simona Sýkorová, členka Petrovskej družiny, Ženská spevácka skupina KUD Đuru Jakšića z Maglića, Jarmila Kolárová a Boris Gabríni z Petrovca a chór ZŠ Jána Čajaka z Petrovca s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča. Na hudobných nástrojoch zahral stredoškolák Vladimír Zima z Kulpína.

Súčasťou oslavy bolo slávnostné otvorenie začiatku prác rekonštrukcie štátnej cesty II A v Petrovci. Práce prvej fázy, keď bude zrekonštruované 6, 9 km cesty od vchodu do Petrovca po mostík na Begeji slávnostne otvoril predseda obce Srđan Simić za prítomnosti početných hostí osláv toho dňa na parkovisku pri Vrbare, kde sú už parkované ťažké stroje vykonávateľa Vojvodina put.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs