Výzva na seminár spevu v ÚKVS

11.júl 2018

Výzva na seminár spevu v ÚKVS

Výzva na II. Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do II. edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.

Interpretačné dielne týkajúce sa populárnej hudby sa budú konať vo forme teoretických a praktických cvičení spevu a to v niekoľkých blokoch. Záujemcovia môžu získať vzácne informácie a skúsenosti z oblasti hudby a spevu od našej renomovanej hudobnej odborníčky Dr. Slovenky Benkovej-Martinkovej, ktorá bude školiteľkou aj II. ročníka semináru. Dielne sa budú konať v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v druhej polovici septembra.

Podmienky účasti:

– Na seminár sa môžu prihlásiť interpreti od 15 – 25 rokov

– Prihlásiť sa môžu skúsení interpreti, ale aj tí, ktorí majú afinitu k spevu a zatiaľ nemali možnosť prezentovať sa na kultúrno-umeleckých a hudobných podujatiach

– Prihlásiť sa môžu speváci ovládajúci prednes rôznorodého žánru

Náplň práce v dielňach:

– Počas dielní sa bude pracovať za pomoci hudobných podkladov a analyzovať sa budú tri hudobné štýly (populárny – pop/rock, evergreen, jazz – mužská a ženská interpretácia)

– Seminaristom sa poskytne ukážka štýlov na konkrétnych nahrávkach

– Bude sa klásť dôraz na podporovanie kreatívnej samostatnej práce inšpirovanej uvedenými nahrávkami a oslobádzanie sa potreby imitovania

– Podajú sa prednášky o základoch techniky spevu populárneho žánru

– Frázovanie, improvizácia, teória spevu

Účel dielní:

– Realizáciou seminára sa znemožní rozširovanie deficitu mladých kvalitných spevákov a podnieti sa skvalitnenie speváckych schopností našej mládeže

– Úspešní účastníci dielní získajú možnosť zúčastniť sa na 38. Festivale Zlatý kľúč v Selenči 2018, prípadne budúcich ročníkov festivalu

– Realizáciou seminára by sa zároveň nadobudla väčšia možnosť zveľadenia hudobnej produkcie jediného slovenského celomenšinového festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči a skladieb, ktoré sa na ňom spracúvajú.

– Po ukončení dielní organizátor frekventantom udelí Diplom za účasť na seminári, ktorý môže pozitívne vplývať na ďalšie zdokonaľovanie sa účastníkov v oblasti hudby

Organizátor účastníkom seminára hradí cestovné trovy a zabezpečuje stravu v deň uskutočnenia dielní.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky na mailovú adresu office@slovackizavod.org.rs a ustavprekulturu@gmail.com najneskôr do 10. septembra 2018.

Prihlášku si môžete stiahnuť na portáli ÚKVS v rubrike Výzvy.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs