Za 50 rokov o 3 000 občanov menej

22.máj 2014

Za 50 rokov o 3 000 občanov menej

Do rúk sa nám dostala zvláštna publikácia, ktorú vydal Republikový štatistický úrad v Belehrade pod menom Prirodzený pohyb obyvateľstva v Republike Srbsko 1961 – 2010 s podtitulkom Údaje podľa obcí. Ide o prvú publikáciu tohto druhu a v nej sú obsiahnuté základné údaje vitálnej štatistiky: počet obyvateľov, počet narodených a zosnulých, prirodzený prírastok a počet zosnulých dojčiat podľa jednotlivých rokov. Štatistika v takomto tvare umožňuje súbežnú analýzu údajov o počte obyvateľov a prirodzenom pohybe obyvateľstva obcí v Republike Srbsko za posledných 50 rokov.

Sobotná príležitostná hra v petrovskom parku

Sobotná príležitostná hra v petrovskom parku

Pri tejto príležitosti trochu viac pozornosti venujeme Obci Báčsky Petrovec v južnej Báčke. O tejto obci sa uvádza, že roku 1961 v nej žilo 16 865 obyvateľov, v neskorších rokoch počet mierne klesal a pod 16 000 obyvateľov klesol až roku 1984, teda po viac ako 20 rokoch. Zníženie o ďalšiu tisícku obyvateľov evidujeme od roku 2002, keď tu žilo 14 662 obyvateľov. Do roku 2008 sa tento počet udržal nad 14 000 a v roku 2009 bol tento počet menší o tisíc obyvateľov v porovnaní s rokom 2001. V prehľade na konci sa uvádza, že v roku 2010 v Báčskopetrovskej obci žilo 13 673 obyvateľov, čo je o 3 000 občanov menej než polstoročie predtým.

Keď ide o prirodzený prírastok vidieť, že najvýraznejší bol roku 1966, keď sa narodilo 250 detí a umrelo 131 osôb, t. j. pribudlo 119 občanov obce. V 60. rokoch rozdiel medzi počtom narodených a zosnulých šiel v prospech prírastku obyvateľstva. V uvedenom prehľade za posledné polstoročie sa negatívne saldo prvýkrát objavilo roku 1970, keď zomrelo o 11 osôb viac než sa narodilo. V 70. rokoch pomer pôrodnosti a úmrtnosti obyvateľstva kolíše, raz je mierne pozitívny, raz mierne negatívny a výrazný pokles vidno od 80. rokov a naďalej. Pokles sústavne trvá dodnes. Do polovice 90. rokov ročný pokles počtu obyvateľov sa pohyboval okolo čísla 80, až do roku 1997, keď sa uvádza pokles o 120 občanov tejto obce a odvtedy a dodnes sa pokles počtu obyvateľov pohybuje okolo čísla 100. Najvýraznejší bol v roku 2006, keď sa narodilo 103 detí (najmenej za posledné polstoročie) a umrelo 226 osôb. Najviac osôb umrelo roku 2000 – až 265. Do 80. rokov minulého storočia počet zosnulých nepresahoval číslo 200, odvtedy a dodnes ten počet nikdy nebol menší ako 200. Zaujímavým je aj mierny pokles počtu zosnulých po roku 2000.

Hoci ide iba o hrubý štatistický prierez, ktorý nedáva obraz o príčinách poklesu počtu obyvateľstva v Báčskopetrovskej obci, ani o národnostnej príslušnosti jednotlivcov, predsa celkom presne vidno krivku smerujúcu k bielemu moru. Kým sa počet zosnulých za posledných 50 rokov podstatne nemenil a bol priemerne okolo 200 osôb ročne, pri narodených vidno, že sa na troch novorodencov z roku 1960 v súčasnosti narodí iba jedno dieťa. V absolútnych číslach štatistika to uvádza aj takto: v roku 1960 na každých 1 000 obyvateľov pribudlo 16,9 novorodenca (na území republiky 20,4), kým v roku 2010 ich bolo iba 8 (v Srbsku 9,4). Na druhej strane v roku 1960 na 1 000 obyvateľov umrelo 11,1 (Srbsko 11,3) a v súčasnosti 14,9 občana (v Srbsku 14,2).

 Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs