Zápasia s rovnakými problémami

21.máj 2015

Zápasia s rovnakými problémami

05 21aktiv

Dožadujú sa lepšieho postavenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry

ZO ZASADNUTIA AKTÍVU SLOVENČINÁROV

Problémy v našich školách sú evidentné. Malý počet žiakov, nedostatočné kádrové zastúpenie a pod. Problémy evidujú aj učitelia, ktorí vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry. So zámerom definovať problémy, s ktorými sa stretávajú, ako aj ponúknuť určité návrhy na ich riešenie, v pondelok 19. mája sa v miestnostiach NRSNM stretli členky Aktívu slovenčinárov, presnejšie učiteľky, ktoré tento predmet vyučujú v školách v Ľube, Binguli, Šíde, Vojlovici, Báčkej Palanke a v Novom Sade.

Bezohľadu na prostredie – problémy sú rovnaké. Vo väčšine škôl učiteľky nemajú svoje učebne. Využívajú tie, ktoré sú v danej chvíli voľné. Problémom sú aj termíny hodín. Zvyčajne blok hodín majú po vyučovacích hodinách, keď sú deti príliš vyčerpané a ťažšie sa sústreďujú na vyučovaciu hodinu. Pozdáva sa, akoby tým bol materinský jazyk potláčaný do úzadia.

Z prejavov učiteliek vyplynulo, že v každom prostredí je mnoho detí, ktoré by mohli chodiť na hodiny slovenčiny, ale ich rodičia sa o tom nevyjadrili kladne. Aj tu sa znovu otvára otázka národného povedomia, ktoré nám, určite, čoraz viac klesá. Avšak, sú i také príklady, kde deti z vlastnej iniciatívy začali chodiť na hodiny a nanajvýš aj také, že aj neslovenské deti navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry.

Na zasadnutí odzneli príklady ako motivovať deti, aby navštevovali hodiny slovenského jazyka. Organizovanie tzv. ambientálneho vyučovania, návštevy našich prostredí, inštitúcií a pod. Prítomné učiteľky potvrdili, že ony už roky obohacujú vyučovanie aj takými prvkami, ale ako povedali, noví žiaci nepribúdajú. Táto nemilá skutočnosť má súvis aj s postavením tohto predmetu, ktorý často v jednotlivých školách ani nebol na zozname voliteľných. Z toho dôvodu, ako informovali predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna a koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová, všetky národnostné rady si žiadajú, aby status sa „voliteľný“ zmenil na „povinný voliteľný predmet“, čím by sa tento predmet známkoval a známka by, samozrejme, bola započítaná do priemeru. Ďalej si žiadajú, aby sa vyučovanie tohto predmetu uviedlo už v predškolskom vzdelávaní a dožadujú sa aj o zmenu postavenia tohto predmetu aj v stredných školách, ktorý je zatiaľ iba fakultatívny, a ministerstvo v tom prípade nemá záväzok financovať profesorov.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs