Zasadal lokálny parlament v Petrovci: Sumovanie rozpočtu

4.dec 2018

Zasadal lokálny parlament v Petrovci: Sumovanie rozpočtu

Predposledné tohtoročné, v poradí 23. zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec včera venovali viacerým závažným otázkam. Najviac diskutovali o návrhu uznesenia o druhom opravnom rozpočte obce na rok 2018 a Správe o realizácii rozpočtu obce Báčsky Petrovec v období január – jún 2018.

Vedúca obecného oddelenia pre financie a rozpočet Anna Vrbovská ozrejmila návrh druhého opravného rozpočtu obce, ktorý vypracovali preto, aby sa prostriedky, ktoré nebudú využité do konca kalendárneho roka, usmernili do apropriácie, kde sú nevyhnutné. Ako je známe, rozpočet Báčskopetrovskej obce je zaťažený vracaním prostriedkov samozdanenia občanom. Ako sa blíži koniec roka 2018 prostriedky z iných prameňov sú plánované, ale nie sú realizované, čo znamená, že obec nedostala ani plánovanú pomoc a nebol realizovaný ani predaj plánovaných nehnuteľností vo vlastníctve obce. Práve preto sa jestvujúce prostriedky z obecného rozpočtu použili na vyplácanie samozdanenia. Po druhom opravnom rozpočte na tieto účely zostáva okolo sedem miliónov dinárov, čo by malo postačiť na spomenuté trovy do konca roka.

V súvislosti s druhým opravným rozpočtom sa viedla dlhšia rozprava aj o tom, kto je zodpovedný za to, že sa prostriedky samozdanenia musia vracať, takže potom nie je nadosastač prostriedkov na rôzne dôležité obecné investície. Predseda obce Srđan Simić poukázal na skutočnosť, že od roku 2016 doteraz na účel vracania samozdanenia bolo vyplatené 160 miliónov dinárov a že tento proces trvá ďalej. Napriek tomu, ako prízvukoval, nepociťovali to ustanovizne, ktorým je obec zakladateľ (školy, škôlka). Obec sa má ďalej viacej venovať otázkam primárnych investícií ako sú kanalizácia a pitná voda.

V správe o realizácii rozpočtu obce počas prvých deviatich mesiacov (január – september) tohto roku sa uvádza, že obec v tomto období realizovala príjmy v hodnote čosi viac ako 408 miliónov. Trovy na zadováženie nefinančného majetku vynášajú 382 milióny a na splácanie dvoch úverov obce je vyčlenených vyše 8 miliónov dinárov. Hovorilo sa o výstavbe nových ciest na území obce, čo bola jedna z najväčších tohtoročných investícií. A konštatované bolo aj to, že obec je v ťažkej finančnej situácii, a preto sa na všetky možné spôsoby musia hľadať prostriedky, aby sa mohlo viacej investovať v obci. Návrh rozpočtu na tento rok bol dobre vypracovaný, ale jeho realizácia je nie uspokojujúca. Druhá oprava rozpočtu a správa o jeho deväťmesačnej realizácii boli schválené.

Druhá časť zhromaždenia hlavne o školstve  

V pokračovaní bez diskusie zelenú dostalo uznesenie o lokálnych administratívnych poplatkoch a vynesený bol aj Lokálny akčný plán pre vzdelávanie Rómov z územia obce, ktorý ozrejmila koordinátorka Daniela Mihajlovićová, ako aj uznesenie o Obecnej rade rodičov na školský rok 2018/2019. Schválili i uznesenie o druhoch protikorupčných predpisov, ktoré vynáša zhromaždenie obce.

Záverom schválili správy o práci a realizácii ročných plánov práce škôl: Gymnázia Jána Kollára, všetkých štyroch základných škôl z územia Báčskopetrovskej obce a Predškolskej ustanovizne Včielka na školský rok 2017/2018, ako aj ročné programy práce spomenutých škôl a škôlky na školský rok 2018/2019. O situácii v petrovskej základnej škole hovorila riaditeľka Vlasta Werleová a v mene ZŠ z Maglića riaditeľka Darinka Milanovićová. Riaditeľky škôl z Kulpína a Hložian na zasadnutí neboli prítomné. Preto predseda ZO Ján Šuľan navrhol výborníkom, aby dobudúcna prítomnosť bola záväzná, keď sa rozoberá téma, ktorá sa priamo týka škôl alebo iných ustanovizní. Návrh bol hlasovaním schválený. V Dozornej rade Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec sa udiala zmena, keď namiesto Dr. Jovany Šmanjovej (odišla do dôchodku) bola zvolená Katarína Ćuga, zravotná sestra na gynekologickom oddelení domu zdravia. V poslednom bode Výbornícke ozázky neodznela ani jedna.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs