Zasadal výbor pre vzdelávanie v Kysáči

17.júl 2018

Zasadal výbor pre vzdelávanie v Kysáči

V základnej škole Ľudovíta Štúra bolo mimoriadne zasadnutie výboru pre vzdelávanie NRSNM. Jediným bodom rokovacieho poriadku bolo zachovanie tried s vyučovacím jazykom slovenským na základných školách. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditelia škôl, ktorým hrozí zatvorenie väčšieho počtu tried.

Podpredsedníčka výboru Tatiana Naďová nás informovala, že podľa nových pokynov z Ministerstva školstva sú presne určené kategórie žiakov, ktorí majú určité poruchy v rozvoji, na základe ktorých sa počet žiakov v triedach môže zmenšiť. „Táto klasifikácia žiakov s poruchami v rozvoji nás privádza k tomu, že sa triedy budú formovať inak. Iba štyri kategórie žiakov patria medzi tie, ktoré vplývajú na úhrnný počet žiakov v triede. Už vieme, že žiaci, ktorý sledovali vyučovanie podľa tzv. IOP 1 sa doteraz počítali za dvoch žiakov, a tí podľa IOP 2 sa počítali za troch, čiže počet žiakov v tých triedach sa zmenšoval za 2 resp. 3. To privádza teraz k tomu, že sa niektoré triedy budú musieť zlučovať v základných školách,“ povedala Naďová.

Tento problém bezmála v každej základnej škole

Tiež zdôraznila, že toto nie je menšinový problém, ale problém na úrovni celého Srbska. Zasadnutie bolo zvolané, aby sa zmapovala situácia na našich základných školách. „Bezmála v každej našej základnej škole a zvlášť na úrovni Báčky sa javí tento problém. Konkrétne, v petrovskej základnej škole je otáznych až 8 tried, z čoho 7 slovenských, v pivnickej 2 a v kysáčskej 3 triedy,“ vyhlásila Naďová.

Tento problém bude samozrejme vplývať aj na to, že niektorí učitelia zostanú bez práce alebo sa im zmenší fond hodín. „Ak niekto zostane bez práce, to budú najprv tí, ktorí majú podpísanú pracovnú zmluvu na určitú dobu. Keď ide o tých, ktorí pracujú na neurčitú dobu, tu sa realizuje tzv. bodovanie a tí, ktorí budú mať najmenej bodov, žiaľ zostanú bez práce alebo bez časti fondu hodín. Obávam sa, že sa to stane v každej škole.“

Na záver Naďová povedala, že v školstve existuje tzv. berza, kde sa dostávajú práve tí, ktorí zostanú bez hodín alebo časti fondu hodín a potom majú prednosť pri zamestnávaní, ak sa uvoľní pracovné miesto v hociktorej škole. V tomto smere má Aktív riaditeľov veľmi dobrú spoluprácu a budú sa snažiť, aby pomohli kolegom, aby si doplnili fond hodín v inej škole.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs