Záujemcom o vládne štipendiá Slovenskej republiky

2.apr 2013

DO POZORNOSTI

Počet štipendijných miest pre Srbsko je 20 pre magisterské štúdium a 2 pre doktorandské. Podrobný rozpis študijných odborov je dostupný v elektronickej podobe na adrese www.minedu.sk aj s informáciou o akreditácii v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR, so všetkými aktuálnymi informáciami.

Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je štvrtok 30. 5. 2013. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v piatok 31. 5. 2013.

Záujem zahraničných partnerov predložiť návrh kandidáta nad rámec schválenej ponuky je možné akceptovať len v riadnom termíne s kompletne predloženými materiálmi uchádzača! Posúdenie takéhoto kandidáta je plne v kompetencii výberovej komisie MŠVVaŠ SR.

Podmienkou na získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Uchádzači z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP UK v Bratislave) v termíne od 7. 7. 2013 do 26. 7. 2013. Podrobné informácie o 7. ročníku kurzu, ako aj prihláška na kurz, sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach http://office.studyin.sk a http://www.cdvuk.sk.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska a Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v ÚJOP UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami na získanie štipendia vlády SR, ktoré sú:

1) dosiahnuté študijné výsledky počas celého stredoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %),

2) zvolený študijný program.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované.

Originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR.

Informácie o možnostiach štúdia na verejných vysokých školách v SR sú dostupné v elektronickej forme na adrese www.portalvs.sk.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs