Záverom roka: 33. zasadnutie zhromaždenia obce v Petrovci

21.dec 2019

Záverom roka: 33. zasadnutie zhromaždenia obce v Petrovci

Posledné tohtoročné zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu predseda Ján Šuľan zvolal na piatok 20. decembra. Dominántnými bodmi koncoročnej schôdze bolo Posúdenie a vynesenie Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2020. V rade ďalších bodov búrlivejšia rozprava sa viedla ohľadom starej budovy v centre Kulpína.

O návrhu rozpočtu na idúci rok hovorila najprv úradujúcu náčelníčka pre financie Milena Nišićová. Medziiným podala údaje o prijmoch rozpočtu obce na rok 2020, ktoré vynášajú 601 milión a 130 tisíc dinárov a o rozpočtových trovách, ktoré sú naplánované na 654 milióny 893 tisíc dinárov a deficit vynáša 53 milióny 763 tisíc dinárov.

Do diskusie o návrhu rozpočtu na rok 2020 sa zapojil aj výborník Spasoje Prodanov, ktorý najprv poznamenal, že je tento bod najdôležitejším bodom zhromaždenia obce. Podľa jeho hodnotenia je nový rozpočet obce vlastne volebným rozpočtom.

Na jeho otázku, čo sú nestrovené prostriedky, teda spomenutý deficit M. Nišićová odpovedala, že sú to nestrovené prostriedky z minulých rokov a vzťahujú sa na kapitálne projekty, čiže prenesené prostriedky na investície na nasledovný rok. To sú teda účelové prostriedky na projekty, ktoré boli začaté v tomto roku ale neboli ukončené. Rozsiahla diskusia o návrhu rozpočtu sa vzťahovala na jednotlivé položky. Najviacej sa hovorilo o plánovaných prostriedkoch pre investície ako sú kanalizácia, rekonštrukcie vodovodov v Kulpíne a v Petrovci, komasácia a ďalších.

Predseda zhromaždenia obce Ján Šuľan vysvetlil, že sme malá obec a robilo sa koľko sa dalo. Pravdaže sa dalo urobiť aj viacej ale tie možnosti boli ohraničené finančnými prostriedkami. Keď ide o kanalizáciu v Petrovci pripomenúl, že na kanalizačnú sieť je posledne pripojené 72 používateľov a okrem vákuovej čističky nič viacej na tejto kapitálovej investícii nie je urobené. Nezhodoval sa s výborníkom Prodanom, že je navrhnutý rozpočet na idúci rok volebný.

Predseda obce Srđan Simić vysvetlil, že je na kanalizáciu naplánované v rozpočte 500 tisíc dinárov a na takú  kapitálnu investíciu sú potrebné ďalšie prostriedky, ktoré by sa mali dostať z pokrajinskej a republikovej úrovni. O rekonštrukcii vodovodnej siete v Kulpíne sa tiež zmienil a vysvetlil,  že štúdia na túto investíciu je už vypracovaná. V roku 2020 je tiež naplánovaná rekonštrukcia miestností pre potreby obecného sociálneho strediska, ktoré sa nachádzajú na nádvorí stanice polície v Petrovci. Súvise s kanalizáciou v Petrovci poznamenal, že ten projekt nie je dobre vypracovaný a treba ho prepracovať. O komasácii v Kulpíne vysvetlil, že do polovice budúceho roka bude ukončená. Po náročnej diskusii návrh rozpočtu na rok 2020 bol jednohlasne schválený.

Okrem ďalších dôležitých bodov rokovania schválený bol rozvojový plán obce na obdobie rokov 2020 -2027 ako aj program trojročného (2020-22) hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec.

Predposledný bod rokovania sa vzťahoval na starú budovu v centre Kulpína, kde kedysi sídlilo aj Miestne spoločenstvo Kulpín. Predseda Rady MS Kulpín a výborník obce Miroslav Čeman poukázal na skutočnosť, že obec dáva túto budovu do vlastníctva Progresu bez súhlasu občanov a RMS Kulpína. Navrhoval aby sa stretli predstavitelia jednej a druhej strany a dohodli sa čo a ako ďalej konať.

Predseda Simić presvedčivo potvrdil, že rozhodnutrie Obecenej rady sa nebude anulovať, keďže je už rozhodnuté, že v tej budove bude sídliť Progres, ktorý tam dostane tri kancelárie a ostatné priestory môže využiť MS Kulpín a združenia. Na tieto slová protestne reagoval M. Čeman a v tej chvíli opustil zasadnutie zhromaždenia obce.

Záverom schôdze predseda ZO BP Ján Šuľan poprial všetkým prítomným všetko najlepšie ku vianočným a novoročným sviatkom a veľa zdaru v budúcom roku.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs