18. schôdza NRSNM – posledná pracovná

4.mar 2018

18. schôdza NRSNM – posledná pracovná


Slovenské národné slávnosti sa odteraz budú konať v druhý augustový víkend. Tak rozhodla Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na včerajšej 18. schôdzi v Novom Sade. Na poslednej pracovnej v terajšom zložení, ako podčiarkla jej predsedníčka Annae. Tomanová-Makanová.

Najviac času si vyžiadala diskusia k 18., náhradne zaradenému bodu rokovacieho programu. Ako povedala predsedníčka rady, o zmenu termínu Slovenských národných slávností, ktoré sa v Báčskom Petrovci už dávnejšie uskutočňujú v prvý víkend v auguste, požiadala Matica slovenská v Srbsku. Presun z prvého na druhý augustový víkend vraj dôvodí skutočnosťou, že „sa vtedy koná pamätný deň Oluje… počujeme sirény a máme oslavovať náš jediný národnostný sviatok.“ S návrhom sa zhoduje aj tretí spoluorganizátor – vedenie Báčskopetrovskej obce.

V diskusii odzneli rôzne mienky. Ján Slávik navrhol, aby sa SNS konali v tretí augustový víkend. Pavel Marčok najprv navrhol usporiadať Slávnosti v posledný júlový víkend, potom ale orodoval o zachovanie terajšieho termínu, s tým, aby sa posúval len vtedy, ak by SNS mali byť 4. augusta. Katarína Melegová-Melichová upozornila, že len dva razy bol termín SNS posunutý a „zle sme pochodili“, a že by bolo dobre, aby sa termín nemenil každý rok.

Nakoniec sa hlasovalo len za návrh MSS. NRSNM upovedomí Republikovú radu pre národnostné menšiny o tom, že SNS odteraz budú organizované počas druhého víkendu v auguste.

Pribrzdili to jazyk a písmo

Prítomní členovia NRSNM – na začiatku ich bolo 16, neskoršie prišiel aj sedemnásty – bez diskusie schválili zápisnice zo 16. a 17. (telefonickej) schôdze. Bez diskusie sa obišli aj 2., 3. a 4. bod rokovacieho programu. Expresne zelenú dostali výročné správy za rok 2017 respektíve plány a programy práce na rok 2018 výborov pre kultúru, vzdelávanie a informovanie.

K pribrzdeniu došlo, keď sa na rad dostali tie isté záležitosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ako povedal jeho predseda Branislav Kulík, výbor nemal svojho zástupcu na schôdzi Výkonnej rady NRSNM. Jeho na schôdzku nepozvali a Ján Paul, člen Výkonnej rady poverený kompetenciami tohto výboru, sa už dlhšie nezúčastňuje práce NRSNM a VR.

„Ďalšie kroky podnikneme v rámci zákonných možností“, povedal Kulík. V diskusii člen VR NRSNM Pavel Marčok povedal, že tento orgán pôvodný návrh neschválil, lebo: „Vlani výbor mal 3,5 milióna dinárov a teraz chce 8; ani NR nedostala viac, len ak menej peňazí. VR sa správala zodpovedne.“ Kulík podčiarkol, že diskusia sa zredukovala na peniaze, pričom sám spomenul, že nebol na schôdzi VR ako predseda VPÚPJAP.

Hospodárila v súlade so zákonom

Nasledovali body týkajúce sa činnosti NRSNM. Výročnú správu za rok 2017 prijali bez diskusie. Ohľadne predostretého plánu a programu práce, ktorý tiež prijali jednohlasne, odznela otázka Igora Feldyho, „či sa schválilo, že členovia národnostnej rady môžu byť príslušníci politických strán.“ Predsedníčka rady odpovedala: „Očakáva sa čoskoro verejná rozprava o novelizácii Zákona o národnostných menšinách; teda, čo bude v návrhu, ktorý Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu ponúkne verejnosti, uvidíme. Ešte stále nevieme, čo vlastne bude v návrhu, ktorý pôjde pred poslancov republikového parlamentu.“

Nikto z prítomných si nepýtal slovo ani ohľadne bodov 8, 9 a 10. Takže jednohlasnú podporu dostali správy o súpise základných prostriedkov, drobného inventáru, peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2017 ako i ďalšia, týkajúca sa vlaňajšieho hmotného a finančného hospodárenia NRSNM. Platí to aj o správe nezávislého revízora, ktorú ako jedinú krátko odôvodnila sama predsedníčka rady. Skonštatovala, že revízor na pôde NRSNM pobudol vyše mesiaca a uzavrel, že „národnostná rada účelovo a v súlade so zákonom míňala prostriedky.“

ÚKVS nemá priestor

Všetci prítomní odsúhlasili materiály predostreté Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, medzi inými aj pomoc vyčíslenú na 400 000 dinárov. Ukázalo sa však, že táto inštitúcia sa ocitla na šikmej ploche. Priestor, v ktorom sídli ÚKVS po reštitúcii pripadol novým majiteľom, povedala jeho riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac.

Jej výklad bol zacielený na ozrejmenie správy o činnosti a finančnej správy za predchádzajúci rok, ako i plánu a programu práce ÚKVS na rok 2018. Z neho vysvitlo, že tento ústav do konca roku 2016 za používanie (do)terajších miestností platil 6 000 dinárov. V januári 2017 ústav podpísal zmluvu s novými majiteľmi. Tí navýšili nájomné na 350 eur za mesiac. Plus dane.

Pokrajinská vláda nemôže ústavu vyhradiť potrebné prostriedky. Ako jeho zakladateľ, vláda APV trvá na vyhľadaní priestoru, „do ktorého sa nemusí investovať.“ Taký neexistuje, tvrdila riaditeľka a dodala, že všetky lehoty na vysťahovanie ÚKVS vypršali 1. marca. Vlani v septembri vraj absolvovali rozhovory s biskupom SEAVC, ale bez dohody o tom, aby ústav používal priestory, v ktorých pôsobí SKC Pavla Jozefa Šafárika a novosadský MOMS. V diskusii naviac bolo povedané, že tie priestory ani nevyhovujú pre prácu ÚKVS.

O Hlase ľudu ani muk

Ani keď riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak v dvoch-troch vetách odôvodnil správu o činnosti, ako i o hospodárení v uplynulom roku, respektíve plán a program práce ustanovizne, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet, taktiež finančný plán na rok 2018, do diskusie sa neprihlásil nikto. Všetky predostreté materiály dostali jednohlasnú podporu.

Nikým nepohla skutočnosť, že ani po opakovanom súbehu týždenník Hlas ľudu nemá šéfredaktora; na čele redakcie je totiž už druhý úradujúci zodpovedný redaktor. Žiadnu odozvu nemali ani strohé slová riaditeľa Žiaka týkajúce sa problému tlačiarne HL Print: „Veľké trampoty a starosti sme mali s našou tlačiarňou teda so spoločnosťou, ktorú sme založili, aby prevádzkovala majetok, ktorý máme v Petrovci, žiaľ to nám skrachovalo, to sa nám nepodarilo.“

Hlasmi 13 členov NRSNM za novú členku Správnej rady NVU Hlas ľudu a zároveň i jej predsedníčku zvolili Katarínu Melegovú-Melichovú, donedávnu predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku a bývalú novinárku týždenníka Hlas ľudu. Navrhla ju výkonná rada NRSNM a na včerajšej schôdzi do tejto funkcie Vladimír Valentík navrhol Branislava Kulíka, ktorý potom získal iba 3 hlasy.

V rámci bodu 15 rokovacieho programu hlasmi všetkých 17 prítomných sa novou členkou dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov stala Vieroslava Struhárová, profesorka biológie na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

V októbri voľby do NRSNM

Trinástimi hlasmi rada podporila aj kritériá na získanie štipendií vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2018/2019. Ozrejmila ich koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Vzťahujú sa na potrebu zredukovania bodov uchádzačom, ktorí chodia do školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Záverom včerajšej schôdze NRSNM poskytla kladnú mienku k voľbe riaditeľov základných škôl v Starej Pazove a Krčedine. Rovnako ohodnotila kvalitu učebníc Tatiany Naďovej, t. j. dodatky k učebniciam Svet okolo nás a Výtvarná kultúra pre 1. a 2. ročník. Pozitívne sa vyjadrila aj k plánu zápisu do 1. ročníka GJK so žiackym domovom v Petrovci, k nosičom zvuku (CD) k čítankám pre 2. a 3. ročník ZŠ s vyučovacím slovenským jazykom, k voľbe riaditeľa knižnice v Starej Pazove a návrhom na názvy ulíc v Šíde, Zreňanine a Novom Sade.

Predsedníčka NRSNM informovala členov, že koncom júna alebo začiatkom júla budú vypísané voľby do národnostných rád. Apeluje na príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, aby sa zapísali do osobitných voličských zoznamov. Zopakovala, že 18. schôdza bola posledná pracovná, bude nasledovať ešte slávnostná a v prípade potreby uskutočnia sa aj telefonické schôdze.

Záverom len toľko, že začiatok včerajšej schôdze NRSNM meškal takmer celú hodinu, keďže sa jej členom z Kovačice pokazilo auto. Rada absolvovala 19 bodov rokovacieho programu za 105 minút. Ani tentoraz pritom neboli členovia listiny Slováci vpred. Jej nositeľ Pavel Surový v piatkovom maile informoval médiá, že nedostali včas všetky materiály.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs