Aj dôchodcom sa čoraz ťažšie žije

19.apr 2013

O tom, že sa ani veľkej spoločenskej skupine – penzistom nežije ľahko, že mnohí z nich sú dokonca na okraji existencie, sa hovorilo na výročnom zasadnutí Obecného združenia dôchodcov v sobotu 13. apríla v petrovskom Dome penzistov.

Zhromaždení delegáti zo všetkých štyroch osád obce za prítomnosti predsedu pokrajinského výboru združenia penzistov Milanom Nenadićom, ale bez prítomnosti obecných a miestnych funkcionárov, určili tajomníka Ondreja Jovankoviča, aby viedol zápisnicu. Potom si vypočuli správu o činnosti v minulom roku, ktorú podal predseda Obecného združenia dôchodcov Juraj Mučaji, ako aj správu o hospodárení. Ondrej Baďan podal správu Dozornej rady a nakoniec odzneli aj plány práce a hospodárenia na bežný rok.

Záber z výročného zhromaždenia Obecného združenia dôchodcov v Báčskom Petrovci

V uvedených správach sa evidovalo ťažké materiálne postavenie penzistov. Keď hovoríme o obecnom združení dôchodcov, treba si uvedomiť, že ide o najmasovejší spolok v obci, v ktorom je združených zo 1 410 seniorov. Vlastnou aktivitou za podpory samospráv a svojpomocou sa združeniu podarilo obnoviť strechu Domu penzistov v Petrovci a omietnuť steny od ulice. Podľa zachodenej praxe aj v roku 2012 sa vedenie združenia podieľalo na zadovažovaní potravinových článkov za výhodné ceny a ohrevu pre svojich členov. Organizovali aj družbu dôchodcov pri Dunaji, ako i liečbu v kúpeľoch. Príkladná aktivita dôchodkýň sa uskutočňuje spravidla v piatok, keď sa stretávajú a organizujú prednášky, resp. zdravotné prehliadky. Keď bolo treba, penzisti sa zúčastnili v akciách na úpravy osád a v spoločenských aktivitách. V roku 2012 združenie malo dvojnásobne väčší rozpočet ako predtým, ale polovica z tých peňazí bola účelová, určená na výmenu strešnej konštrukcie Domu penzistov. Zo zvyšných  príjmov kryli bežnú aktivitu združenia a menšie investície.

V diskusii sa prítomní delegáti zhodli, že aj naďalej treba konať v smere náboru členstva, vysvetľovať penzistom výhody poistenia, posielať svojich členov na rehabilitáciu, ale pokúsiť sa zabezpečiť aj adekvátnejšie podmienky práce miestnych výborov a tohto roku investovať aj do úpravy miestností v Maglići. Vysvetlili si aj nedorozumenia okolo členstva starobných dôchodcov a invalidov práce. Nakoniec sa zhodli na otvorení podúčtov pre každú miestnu organizáciu.

Predseda pokrajinskej organizácie dôchodcov M. Nenadić na záver zasadnutia odpovedal na otázky prítomných a pokúsil sa vysvetliť niektoré pochybnosti. Tak sme sa dozvedeli, že v súčasnosti v Srbsku je 1 700 000 dôchodcov, vo Vojvodine 416-tisíc, z čoho v zväze na úrovni pokrajiny je združených 150-tisíc penzistov a pracujú v 53 obecných združeniach. Úprimne sa vyznal, že hoci sa podieľa na moci, strana penzistov (PUPS) nedokázala značnejšie pomôcť penzistom, predovšetkým tým, ktorí poberajú minimálny dôchodok – menej ako 12-tisíc din, lebo reálne dôchodky každoročne klesajú, čiže ani približne nedržia krok s mierou ročnej inflácie.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs