Ako prinavrátiť matičnú pôdu?

10.dec 2017

Ako prinavrátiť matičnú pôdu?

V sobotu 9. decembra v Slovenskom dome v Hajdušici sa uskutočnilo Zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku. Témou zasadnutia bola iniciatíva na novelizáciu Stanov a voľba nového tajomníka. Prítomných bolo spolu 45 delegátov zo 14 MOMS-ov.

Hostí najprv privítal predseda hajdušického MOMS Vladimír Hudec a skrátka ich informoval o minulosti a súčasnosti tejto juhobanátskej dediny. Oficiálnu časť zasadnutia otvoril predseda MSS Ján Brtka a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Libuška Lakatošová zo Starej Pazovy (predsedníčka pracovného predsedníctva), Vladimír Fekete z Báčskej Palanky, Janko Havran zo Starej Pazovy a Branislav Kulík z Vojlovice.

Zo zasadnutia v Hajdušici

Na úvod zasadnutia predseda Dozornej rady MSS Michal Šránka v mene toho orgánu nastolil otázku legitimity zasadnutia, tvrdiac, že nie je zvolané v súlade s platnými Stanovami, podľa ktorých Zhromaždenie riadne zasadá raz v roku a ostatné zasadnutia sú mimoriadne a zvoláva ich buď Správna alebo Dozorná rada, alebo tretina MOMS. Podpredseda MSS Branislav Kulík však toto poprel ustanovením v článku 45, v ktorom sa uvádza, že Zhromaždenie MSS zvoláva predsedníctvo a nie je určené koľkokrát v roku môže zasadať. Zároveň pripomenul, že táto a podobné nedôslednosti v platných Stanovách bi mali byť doriešené novelizáciou. Rozprúdila sa diskusia aj o tom, ako sa počítajú zasadnutia a ktoré po rade je toto hajdušické – prvé s týmto vedením, alebo 23. od obnovenia MSJ a pod. Väčšina sa uzhodla, že toto zasadnutie je predsa len 23. pri čom Ivan Zafirović z Vojlovice trefne konštatoval, že podstata je v tom, že by sa matičiari mali čím viac stretávať a že je menej dôležité, či to bude na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí.

Zasadnutie pokračovalo v omnoho miernejšom ovzduší a tak Zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo iniciatívu Správnej rady aby sa vykonala ďalšia novelizácia Stanov. Svoje výhrady vyslovil iba MOMS Báčšky Petrovec, v ktorom mienia, že novelizácia Stanov nie je potrebná vzhľadom na to, že začiatkom roka sú po obsiahlej rozprave schválené novely Stanov.

 

Nová tajomníčka MSS

Čulá rozprava

Omnoho viac sa rokovalo o návrhu predsedu MSS Jána Brtku na nového tajomníka MSS. Stredobodom pozornosti však nebola kandidátka na túto funkciu dipl. právnička Kristina Benková z Petrovca, ale osud dvoch zamestnankýň v Matici, z ktorých jedna zastávala aj funkciu tajomníka. Vlastne viacerí diskutéri vyjadrili obavy, či Matica bude mať prostriedky, aby vyfinancovala ešte jeden plat, ale aj obavy z toho, že v prípade výpovede jednej z dvoch pracovníčok dôjde k súdnemu konaniu. Predseda MSS však ubezpečil, že dobre spolupracuje s predsedom Báčskopetrovskej obce, ktorá financuje plat tajomníka, a že v rozpočte na rok 2018 sú určené prostriedky aj pre Maticu.

Ján Brtka delegátom predostrel aj doklady o tom, že Matica vlastnila pôdu, a že jej je odňatá

Okrem toho podpredseda MSS Branislav Kulík informoval, že existuje iniciatíva, ktorá by mala dostať podporu väčšiny v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, aby táto inštitúcia už v roku 2018 na bežnú činnosť Matice vyčlenila prostriedky v sume dvoch miliónov dinárov. Tieto prostriedky, spolu s inými dotáciami, by podľa jeho slov mali postačiť aj na platy, aj na bežnú činnosť a aj na pomoc menším MOMS. Bolo však počuť aj obavy, že sa zamestnaním ešte jedného pracovníka v Matici ešte viac zväčší dlh, okrem toho, ktorý Matica už má k Branislavovi Slivkovi, Dr. Jánovi Babiakovi a Pavlovi Balážovi. V konečnom prítomní delegáti tajným hlasovaním Kristínu Benkovú zvolili za novú tajomníčku MSS so štvorročným mandátom.

Na záver zasadnutia predseda Matice Ján Brtka informoval o tom, že je prednedávnom vykonaná konverzia 4/6 pozemku pod budovou MSS, ktorý bol v štátnom vlastníctve, takže je teraz Matica úplne svoj na svojom, s tým, že je nevyhnutné aj ďalšie 2/6 pozemku prepísať na Maticu. Ide o pozemok, ktorého používateľom bola obec Báčsky Petrovec, a táto ho osobitným rozhodnutím roku 2006 darovala Matici. To rozhodnutie však dodnes nie je zrealizované a teraz je nevyhnutné, aby najprv obec vykonala konverziu a potom bude možné zrealizovať rozhodnutie o darovaní Matici.

Bola to akiste krajšia časť správy predsedu MSS, lebo v pokračovaní informoval aj o tom, že Matica nečinením bývalého vedenia utratila právo, aby prinavrátila 10 jutár pôdy, ktorú vlastnila v Nových Karlovciach. Túto pôdu Matica kúpila v dávnom roku 1932 a agrárnou reformou jej roku 1946 bola štátom odňatá so zdôvodnením, že Matica nie je poľnohospodárska firma a že si prostriedky na činnosť má zabezpečiť iným spôsobom. Lehota na podanie žiadosti na prinavrátenie tej pôdy vypršala 5. marca roku 2014. Síce roku 2006 vtedajší predseda MSS Dr. Ján Babiak podal žiadosť, aby tá pôda bola prinavrátená Matici, ale žiaľ urobil to na chybnú adresu, a od vtedy nikto nič nepodnikol. Nuž a tá žiadosť, podľa slov predsedu, dáva určitú, síce malú, ale predsa len nádej, že pôda môže byť prinavrátená. Čas ukáže, či je tá nádej aj opodstatnená.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs