Ako zlepšiť situáciu v ovocinárstve?

26.apr 2013

AKTUÁLNE

Vojvodina vďaka výnimočnému prírodnému bohatstvu, predovšetkým kvalitnej pôde, výborným zásobám vody, miernej kontinentálnej klíme predstavuje najvýznamnejšiu poľnohospodársku oblasť Srbska. Z celkovej pôdy Vojvodiny sa obrába približne 1 650 000 ha, z čoho ovocné sady sa rozprestierajú na ploche 17 800 ha.

Prednedávnom vláda Vojvodiny konštatovala, že je nevyhnutné uviesť podporné opatrenia pre ovocinárstvo, pretože toto odvetvie poľnohospodárstva predstavuje reálny základ, aby sa Vojvodina zaradila medzi vedúce ovocinárske oblasti v Európe.

Aj napriek ideálnym podmienkam a veľkému potenciálu nie sú v dostatočnej miere využité kapacity viacerých oblastí Vojvodiny (napr. južný Banát) pre rozvoj ovocinárstva.

Najväčšie priame investície v poľnohospodárstve prichádzajú práve do ovocinárskej výroby. Na návrh pokrajinskej vlády, aj napriek tomu, že ovocinárstvo nie je v jej kompetencii, prostredníctvom rezortného sekretariátu a náležitým programom bude vyfinancované vypracovanie, rekonštrukcia a sanácia zavlažovacích systémov, ako aj nákup zariadení na zavlažovanie v hodnote 175 miliónov dinárov.

V hodnote troch miliónov dinárov bude pokrajina spolufinancovať aj vypracovanie projektu Rajonizácia oblastí vhodných pre semenársku, zeleninársku a ovocinársku výrobu v AP Vojvodine.

Jedno z podporných opatrení v hodnote 160 miliónov dinárov bude vybudovanie protiľadovcových sietí s oporou. Na nákup zariadení pre chladiarne a zariadení na spracovanie ovocia je naplánovaných viac ako 5 miliónov dinárov.

Republikovej administratíve bude navrhnuté, aby pokračovala s opatreniami podpory na zakladanie nových intenzívnych ovocných sadov, s podporou rozvoja organickej výroby ovocia, poskytovaní pomoci pri poisťovaní ovocných sadov a pri certifikácii sadivového materiálu.

Pokrajinský fond pre rozvoj poľnohospodárstva a Rozvojový fond APV majú zabezpečiť úverové línie na zakladanie nových intenzívnych ovocných sadov s kvalitnejším sortimentom, na nákup protiľadovcových sietí s oporou, zavlažovacích systémov, na založenie ovocných škôlok bezvírusových odrôd a certifikovaným sadivovým materiálom.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs