AKTUÁLNE: Súbehy na subvencie od polovice februára

1.feb 2017

AKTUÁLNE: Súbehy na subvencie od polovice februára

Pre poľnohospodárov budú od polovice februára k dispozícii nové súbehy na subvencie.

Subvencie budú rozdelené do štyroch kategórii – nákup traktorov pre ovocinársku a vinohradnícku výrobu a subvencie pre mladých poľnohospodárskych výrobcov. Prostriedky budú vyčlenené aj na zdokonalenie spracovateľských kapacít a zariadení a na výstavbu objektov a zariadení na skladovanie, sušenie a zmrazenie výrobkov.

Súbehy budú realizované po novom princípe. Záujemcovia budú môcť konkurovať s predbežnými faktúrami v Správe pre agrárne platby. Tu sa rozhodne, či je ich investícia schválená alebo nie.

Podľa slov ministra poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska Branislava Nedimovića, po odsúhlasení investície všetci, ktorí konkurovali, ju musia od 60 do 90 dní aj realizovať. Dĺžka realizácie bude v závislosti od druhu investície. Aby nedochádzalo k rôznym špekulatívnym postupom, celý proces bude kontrolovaný.

ÚVERY PRE VOJVODINSKÝCH POĽNOHOSPODÁROV

podaVojvodinskí poľnohospodári budú môcť pomocou pôžičky z Pokrajinského rozvojového fondu lacnejšie kúpiť ornú pôdu. Na tieto účely zabezpečili 400 miliónov dinárov.

Rozvojový fond vypísal súbeh na získanie pôžičiek určených na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorý bude otvorený dovtedy, kým sa financie neminú. Na súbeh sa môžu prihlásiť fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev na území AP Vojvodiny, ktorí majú aktívne gazdovstvo.

Pôžičky budú v hodnote od 300 000 do 10 000 000 dinárov s úrokovou sadzbou od 2 do 3 % a dobou splatnosti úveru šesť rokov (s bezúročným obdobím – grace period 12 mesiacov). Pod poľnohospodárskou pôdou sa v tomto prípade rozumie tá pôda, ktorá sa nachádza na A listine nehnuteľností ako pole, ovocný sad, vinice, lúky alebo pasienky.

Takisto aj pôda, ktorá je na A listine nehnuteľností špecifikovaná ako poľnohospodárska pôda. Pre nákup poľnohospodárskej pôdy týmto spôsobom bude potrebná aj vlastná účasť a to najmenej 20 % z hodnoty pôdy, ktorá je predmetom kúpy.

Jednou z podmienok je, že pôda sa musí nachádzať vo vzdialenosti do 50 km od registrovaného poľnohospodárskeho gazdovstva. Kúpa sa musí uskutočniť najneskôr do desiatich mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o pridelení úveru. Všetky informácie a podmienky získania úveru sa nachádzajú na internetovej stránke Rozvojového fondu Vojvodiny (Razvojni fond Vojvodine).

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs