Banátski matičiari si to nezaslúžili

17.dec 2014

Banátski matičiari si to nezaslúžili

          Banátski matičiari na zasadnutí v Jánošíku


Banátski matičiari na zasadnutí v Jánošíku

V sobotu 13. decembra sa z iniciatívy Pavla Baláža, podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku pre Banát, v Jánošíku stretli predstavitelia banátskych MOMS. Na stretnutí sa zúčastnili Kovačičania, Padinčania, Vojlovičania, Hajdušičania a domáci Jánošíčania, pokým vystala účasť matičiarov z Bieleho Blata, Aradáča a Zreňanina. Témou zasadnutia boli výsledky nedávnych volieb do NRSNM a slabé zastúpenie matičiarov z Banátu na matičnej listine, ako aj iné otázky týkajúce sa pôsobenia MSS.

Na úvod P. Baláž upozornil na viacero príkladov porúšania Stanov MSS zo strany predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej. Poznámky mal i na, podľa jeho mienky, neprimeraný spôsob, akým predsedníčka bola zastupovaná na tohtoročných SNS, keď pre zdravotné problémy nemohla osobne predstavovať Maticu, ako i na zneuctievanie podpredsedov MSS… Všetko vyvrcholilo zneuctením banátskych matičiarov počas nedávnych volieb do NRSNM, keď na matičnej listine boli iba piati kandidáti z Banátu, z toho všetci na miestach, od ktorých sa sotva mohlo očakávať, že budú aj zvolení. Čiže prvý Banátčan bol až na 12. mieste a ďalší na 19., na 22. a na dvoch posledných miestach. Také rozvrhnutie banátskych kandidátov kvalifikoval ako hanebné a pre banátskych matičiarov, ktorí si to vonkoncom nezaslúžili, urážlivé.

– Na všetko toto upozorňujem preto, lebo to jasne hovorí o porúšaní matičných stanov, či už úmyselne alebo náhodou. Nechcem znášať morálnu zodpovednosť pred budúcimi generáciami matičiarov, a preto aj zápisnice musia byť archivované písomne a nie iba elektronicky, aby sa vedelo, kto a ako menovite v Matici a vo vedení pracoval, čo rozprával a ako hlasoval, – ozrejmil svoje poznámky P. Baláž. V súvislosti s budúcimi voľbami do NRSNM navrhol, a ostatní to podporili, aby matičná listina bola zostavovaná „podľa kľúča“ tak, aby na voľbách roku 2018 prvý na listine bol kandidát z Banátu, druhý zo Sriemu a tretí z Báčky, a tak radom po kandidáta č. 29. V roku 2022, aby prvý na listine bol kandidát zo Sriemu, druhý z Báčky a tretí z Banátu. Kandidátov by si mali voliť samotné regióny. Okrem toho aj v koordinačnom telese by mali rovnako byť zastúpené všetky tri regióny.

V obsiahlej výmene mienok sa prítomní predstavitelia MOMS najviac pozastavili pri voľbách do NRSNM. Bolo počuť všelijaké mienky, od tej, že Banát ani neponúkol viac kandidátov, čo je však iba čiastočne pravda. Hajdušičania totiž mali kandidáta, o ktorom, ako sa ukázalo, predstavitelia koordinačného telesa z Banátu nevedeli nič, po to, že Vojlovičania odmietli kandidovať svojho kandidáta, lebo boli nespokojní so spôsobom zostavovania listiny, a to, že kandidátka z Bieleho Blata záhadným spôsobom zo 4. miesta bola posunutá na 29. miesto. Hľadali sa aj „zradcovia“ z matičnej listiny v NRSNM, ktorí mimo rozhodnutia ústredne podporili listinu Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová. Dokonca bolo počuť mienku, že ich treba vylúčiť z Matice. Na druhej strane jednotliví diskutéri sa zasadzovali za nevyhnutnú jednotu v NRSNM a neprípustnosť, aby slovenský parlament fungoval podľa systému pozícia a opozícia, lebo iba jednotní môžu byť osožní slovenskej komunite v Srbsku. Bolo však počuť aj návrhy, že by predsedníčka MSS za všetko, čo sa v uplynulom období udialo, musela podať demisiu, ale aj stanoviská, že treba rešpektovať jej zdravotný stav a tentoraz iba vážne upozorniť ústredňu MSS, že musí meniť spôsob práce v záujme Matice, matičiarov a Slovákov v Srbsku, lebo v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že Matica zanikne.

                                                                                                                                 Vladimir Hudec

     

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs