Decentralizovať kultúru

3.jún 2015

Decentralizovať kultúru

Tráva pred ambulanciou v Hajdušici bujnie

Tráva pred ambulanciou v Hajdušici bujnie

ZO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA OBCE PLANDIŠTE

V poradí 26. zasadnutie Zhromaždenia obce Plandište prebiehalo neobvykle pokojne. Pozornosť zvlášť upútala skutočnosť, že aj opozícia, čiže výborníci skupiny občanov My môžeme, my chceme – Zoran Vorkapić svojimi hlasmi podporila schválenie takmer všetkých materiálov.

Šéf tejto skupiny Zoran Vorkapić to vysvetlil tým, že na rokovacom programe boli otázky, ktoré treba podporiť, ako napr. rozhodnutie o zmenách rozhodnutia o dávaní pod ochranu štátu starých parkov vo Veľkom Gaji a na sálaši Jagodić, tiež správy o činnosti obecnej knižnice, Obecnej organizácie Červeného krížahistorického archívu v Belej Crkve, inštitúcií, na prácu ktorých opozícia ani v minulosti nemala námietky. Opozícia nemala námietky ani proti práci Domu zdravia, aj keď sa o tejto otázke na zasadnutiach lokálneho parlamentu v minulosti mnoho diskutovalo. V práci tejto ustanovizne je síce dodnes mnoho problémov týkajúcich sa predovšetkým nedostatku lekárov, na čo lokálna samospráva nemôže mnoho vplývať, lebo to súvisí so štandardmi Ministerstva zdravotníctva, ktorými sa počet lekárov určuje podľa počtu obyvateľov.

V rozprave o činnosti Kultúrneho strediska Vuka Karadžića odznela poznámka, že práca tejto obecnej kultúrnej inštitúcie je centralizovaná, že rôzne kultúrne programy usporadúva výlučne v sídle obce, pokým je kultúrny život v osadách ponechaný výlučne na tamojších ochotníkov, a tam, kde niet ochotníkov, niet ani kultúrnych akcií. V súvislosti s tým odznel návrh, aby KS vynaložilo úsilie a kultúrne programy organizovalo aj v dedinách, v ktorých jestvujú priestorové podmienky.

Zhromaždenie jednohlasne schválilo ročný program ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na rok 2015, ktorým je plánované dávanie do prenájmu 3 066 hektárov štátnej pôdy rozdelených do 226 licitačných jednotiek. Z toho 370 hektárov v 26 licitačných jednotkách sa nachádza v hajdušickom chotári.

V pokračovaní Zhromaždenie obce doterajšiu úradujúcu riaditeľku Domu zdravia Dr. Mariju Markovićovú zvolilo za riaditeľku tejto ustanovizne na obdobie štyroch rokov a schválilo aj viacero iných kádrových riešení.

V poslednom bode venovanom otázkam výborníkov bolo počuť poznámky týkajúce sa údržby verejných zelených plôch v osadách a na cintorínoch. Totižto vlani tieto práce vykonával Spoločenský komunálny podnik Polet a obec na tie účely z rozpočtu vyčlenila 20 miliónov dinárov. Opozícia vtedy poznamenala, že to je príliš drahé a že trávu možno kosiť aj za omnoho menej peňazí. Odpovedajúc na výbornícku otázku, kto má kosiť trávu na verejných plochách, predseda obce Milan Selaković povedal, že tohto roku obec v rozpočte neplánovala prostriedky na tie účely a ponechala miestnym spoločenstvám, aby samy zorganizovali tie práce a prostriedky budú zabezpečené opravným rozpočtom už v priebehu júna. Nepovedal však, kto to mal robiť a zaplatiť doteraz, keďže sa vegetácia dávno začala a na mnohých verejných plochách, o. i. aj v Hajdušici, tráva je už vyše kolena.

Vladimír Hudec

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs