Spoločné úsilie a zodpovednosť

3.jún 2015

Spoločné úsilie a zodpovednosť

Piati podpisovatelia deklarácie s predstaviteľkou nadácie EuroNatur (v strede)

Piati podpisovatelia deklarácie s predstaviteľkou nadácie EuroNatur (v strede)

PRVÉHO JÚNA BOL MEDZINÁRODNÝ DEŇ RIEKY SÁVY

 

V zasadačke číslo 23 pokrajinskej vlády v Novom Sade Deklaráciu siete chránených oblastí v povodí Sávy – Sava Parks podpísal v pondelok 1. júna aj pokrajinský tajomník pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia Dr. Slobodan Puzović. Týmto sa aj Vojvodina ako prvá vláda pripojila k ekologickým aktivitám ostatných podpisovateľov.

Dokument o ochrane Sávy a jej okolia podpísali na začiatku týždňa aj predstavitelia Turistickej organizácie Obce Ruma, vlády Republiky Srbskej, Verejnej ustanovizne na riadenie chránených prírodných hodnôt Vukovársko-sriemskej župy z Vinkoviec, ako aj Národného parku Triglav.

Dve najväčšie tunajšie rieky oslavujú v júni svoje dni: rieka Sáva 1. júna, rieka Dunaj 29. júna. Prvý cieľ týchto medzinárodne významných dátumov je jasný: upútať pozornosť verejnosti na význam ich ochrany.

V tomto kontexte si treba pripomenúť, že pri príležitosti 2. februára – Svetového dňa mokradí bola podpísaná Deklarácia siete chránených oblastí v povodí rieky Sávy (Sava Parks). Tvoria ju inštitúcie zo Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Srbska riadiace chránené pásma pri Sáve, od jej prameňa po vlievanie sa do Dunaja pri Belehrade. Podpisom deklarácie sa uvedené inštitúcie vlastne zasadzujú o udržovanie dobrého ekologického stavu rieky, preberajú zodpovednosť za zachovanie biologickej diverzity chránených pásiem v povodí, a pritom si stanovujú záväzok zveľaďovať cezhraničnú spoluprácu v záujme udržateľného rozvoja a chránenia prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva tejto časti Európy.

Predstaviteľ siete Sava Parks a jej tlačový tajomník Goran Gugić vyzdvihuje, že spájanie chránených oblastí prostredníctvom štyroch krajín znamená možnosť ich účinnejšej ochrany, konkurencieschopnú turistickú ponuku, ako aj vyzdvihovanie kľúčovej úlohy, ktorú tieto pásma už teraz majú v nutnom prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. Je názoru, že si rieka Sáva zaslúžila osobitný status v uvažovaní a plánovaní a že treba chrániť jej integritu. Za špecifickosť chránených oblastí v poriečí Sávy považuje to, že ochrana prírody nie je obmedzujúcim činiteľom, ale čímsi, čo dokáže fungovať ako hybná sila rozvoja, zvlášť vidieckych oblastí pri nej.

Tajomník Puzović osobitne podčiarkuje význam zodpovednosti za udržateľný rozvoj a ochranu oblastí pri Sáve, tiež zachovania jedinečného prírodného, kultúrneho a duchovného dedičstva nášho regiónu. Zmieňujúc sa v mene nadácie EuroNatur Theresa Schillerová podotýka skutočnosť, že tak krajiny, ktoré spája rieka Sáva, ako aj ľudia, ktorí pri nej žijú, budú mať najväčší osoh z kvalitnej ochrany našich spoločných prírodných hodnôt. Nehovoriac o tom, že ide o kontinuálne akcie, ktorými si tým pravým spôsobom treba pripomínať Svetový deň ochrany životného prostredia 5. jún, ako aj iné dôležité environmentálne dni.

Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs