DHS Hložany kvitoval úspešný rok

17.feb 2019

DHS Hložany kvitoval úspešný rok

Po dobre zvládnutej popoludňajšej cvičbe v centre dediny, včera podvečer členovia Dobrovoľného hasičského spolku Hložany zrekapitulovali vlaňajšiu úspešnú činnosť. Na výročnej schôdzi zhromaždenia v hasičskom dome, za prítomnosti početných hostí odzneli správy o činnosti a hospodárení roku 2018, ako i plán práce a finančný plán na rok 2019.

Najmladší členovia Dobrovoľného hasičského spolku Hložany

Prítomných privítal predseda DHS Hložany Vlastimír Báďonský. Skromnému, ale naposledy príkladne činnému hložianskemu spolku aj na vyšších inštanciách naposledy pridávajú zvýšenú pozornosť. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že pri včerajšom snemovaní boli zástupcovia bezpečnostných a hasičských orgánov z republikovej a pokrajinskej úrovne: Luka Čaušić – hlavný koordinátor úradu námestníka ministra MUP a náčelníka pre núdzové situácie Republiky Srbska, Benjamin Kovačić – radca pre projekty a financie úseku pre núdzové situácie, Siniša Šavija – predseda Hasičského zväzu Vojvodiny a člen výkonného výboru HZ Srbska, Radoslav Milutinov – podpredseda HZV, Zvonko Rakić – predseda odbornej technickej činnosti HZV, Duško Gvozdenović – člen predsedníctva HZV a predseda HZ Juhobáčskeho obvodu, Mirko Ilić – veliteľ hasičskej jednotky NIS.

Hostia z republikovej a pokrajinskej úrovne s uznaním hovorili o činnosti hložianskych hasičov

Medzi hosťami boli aj predseda Zhromaždenia obce Báčky Petrovec Ján Šuľan, riaditeľska Domu zdravia Báčsky Petrovec Anna Boldocká-Ilićová, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavel Žembery, predsedovia hasičských spolkov z Báčskeho Petrovca, Despotova, Kucury, Kysáča, Pivnice, Selenče, ako aj zástupcovia väčšiny hložianskych spolkov a združení.

„Pozdravil by som aj predsedu obce Srđana Simića, ale neprišiel“ poznamenal v uvítacom príhovore Báďonský. Konštatoval, že verejnú hasičskú takticko-ukážkovú cvičbu pred začiatkom snemovania sledoval aj Jaroslav Málik z Veľvyslanectva Slovenskej republiky.

Viacerí hostia na schôdzi  s uznaním hovorili o pôsobení DHS Hložany v uplynulom období a popriali jeho členom veľa úspechov aj v bežnom roku.   

Sústavná činnosť

O práci s deťmi referovala Daniela Báďonská

Po voľbe pracovného predsedníctva správu o činnosti roku 2018 podal tajomník spolku Vladimír Krasnec. O práci hasičského dorastu informovala Daniela Báďonská. Po finančnej správe v podaní Kataríny Galambošovej prítomní si vypočuli aj správu dozornej rady; prečítal ju Ján Čipkár ml., ktorý v mene verifikačnej komisie konštatoval, že na schôdzi je prítomné 37 členov DHS Hložany, z celkového počtu 41.

Z podaných správ je zrejmé, že v uplynulom roku hložianskych hasičov krášlila sústavná a rozmanitá činnosť. Okrem toho, že absolvovali niekoľko menších intervencií, venovali sa vzdelávaniu a uschopňovaniu v oblasti zásahov pri požiaroch ako i prevencii. Osobitnú pozornosť venovali práci s dorastom: 15 pionierov úspešne zdolalo hasičské skúšky. Členovia DHS čiastočne zrenovovali hasičský dom.

Sponzori priniesli dary pre účastníkov snemovania DHS Hložany

Zúčastnili sa viacerých súťaží – okrem iného aj v Holíči na Slovensku, – ukážkových cvičení, hasičských táborov a konferencií z oblasti hasičstva. Vlani 16. septembra dobrovoľné hasičské spolky z Hložian, Pivnice a Selenče v Selenči podpísali dohodu  o spolupráci. Hložianski hasiči permanentne spolupracovali s miestnymi spolkami a združeniami a aktívne sa zapájali do realizácie rôznych podujatí akými sú Deň Hložian, Folklórny festival Tancuj, tancuj a iné.

Z finančnej správy vyplynulo, že DHS Hložany vlani mal k dobru iba 177.000 dinárov: 18.000 z členských poplatkov, 75.000 z rozpočtu obce Báčsky Petrovec… Keďže výlohy vyčíslili na 359.000 din., schodok na účte spolku obnáša čosi nad 210.000 din.    

Ciele v roku 2019

Plán činnosti DHS Hložany na rok 2019 prezentovala Michaela Báďonská, dynamiku práce načrtol Damir Krasnec a finančný plán na bežný rok predostrel Ondrej Chlpka. Všetky správy a plány boli prijaté jednohlasne, bez diskusie.

Záber zo včerajšieho úspešného verejného cvičenia v centre Hložian, ktorému sa prizeralo vyše sto občanov

Aj v tomto roku sa DHS Hložany zamerá predovšetkým na zvýšenie prevencie v oblasti ochrany od požiarov v dedine a chotári. S tým účelom jeho členovia mienia ešte lepšie spolupracovať s profesionálnou hasičskou jednotkou v Báčskom Petrovci, najmä na pláne vzdelávania a uschopňovania. Zároveň plánujú zlepšiť technickú a hmotnú výbavu za pomoci sponzorov a podieľať sa v realizácii programov a úloh vyšších hasičských štruktúr.

Chcú taktiež zvýšiť počet členov a popularizovať hasičskú činnosť poriadaním verejných cvičieb, organizovať športové, kultúrne a zábavné aktivity, prehlbovať spoluprácu s inými hložianskymi spolkami a združeniami. Vo finančnom pláne zakotvili potrebu obstarať 550.000 dinárov na tohtoročnú nehatenú činnosť.

Záverom výročnej schôdze zhromaždenia DHS Hložany viacerým prítomným odovzdali hasiace prístroje a iné hasičské potreby – dary sponzora z Kraljeva. Nasledovala spoločná večera a potom aj tombola, o ktorú sa postarali mládežníci a pionieri hasičského spolku.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs