Historický kalendár – 19. marca

18.mar 2013

19. marca
sviatok sv. Jozefa

1637 – v Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň, popredná osobnosť rekatolizačného úsilia v Uhorsku, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Bol zakladateľom univerzity v Trnave (12. mája 1635). Narodil sa 4. októbra 1570.

1817 – v Beckove sa narodil národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Evanj. farár v Hlbokom, venoval sa osvete. S Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom uzákonili spisovnú slovenčinu. Vydával almanach Nitra, beletristickú prílohu Slovenských národných novín Orol tatranski, založil vedecký časopis Slovenské pohľady, spoluzakladal vydavateľský spolok Tatrín. V roku 1848 formuloval mikulášske Žiadosti slovenského národa, zúčastnil sa na revolučných bojoch. Po revolúcii sa venoval najmä cirkevným otázkam a v 60. rokoch sa opäť zapojil do spoločenského diania. Publicistické práce: Slovensko a jeho život literárny, Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách, prózy: Olejkár, Gottšalk, Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Od Silvestra do Troch kráľov a i. Autor historickej state Rozpomienky. Otec Svetozára Hurbana Vajanského. Zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom.

1900 – narodil sa francúzsky fyzik a chemik Jean Frédéric Joliot-Curie. Zaoberal sa jadrovou fyzikou, spolu s manželkou Irene Joliot-Curie objavili umelú rádioaktivitu, za čo im udelili v roku 1935 Nobelovu cenu za fyziku za syntézu nových rádioaktívnych prvkov. Tiež mierový aktivista, v rokoch 1950 – 1958 predseda Svetovej rady mieru. Zomrel 14. augusta 1958.

1913 – v Rajci sa narodil sochár Rudolf Pribiš. Venoval sa medailérstvu, komornej i monumentálnej tvorbe: Pomník odboja v Prievidzi, Pomník oslobodenia v Dolnom Kubíne, bronzové dvere obradnej siene Pamätníka Sovietskej armády na Slavíne v Bratislave. Pedagóg, tiež rektor na VŠVU v Bratislave. Zomrel 3. septembra 1984 v Bratislave.

1945 – nacisti vypálili obec Baláže. Počas SNP sa obyvatelia obce aktívne zapojili do boja proti okupantom. Po prechode povstalcov do hôr sa obec stala jedným z partizánskych centier.

1993 – severný pól dosiahla 1. slovenská polárna expedícia pod vedením geografa Františka Keleho. Výprava zanechala na póle plastiku jedného zo sponzorov výpravy, slovenského výtvarníka žijúceho vo Francúzsku Jána Zoričáka Arktický kvet.

2008 – zomrel anglický spisovateľ sci-fi Arthur Charles Clarke. Velikán vedeckej fantastiky, napísal viac ako sto kníh a preslávil ho román 2001: Vesmírna Odysea, úspešne sfilmovaný S. Kubrickom. V roku 1945 predpovedal vznik komunikačných satelitov i pristátie človeka na Mesiaci. Narodil sa 16. decembra 1917.

2008 – v Bratislave zomrela akademická maliarka Viera Žilinčanová. Študovala na VŠVU v Bratislave u osobností slovenského maliarstva – Ladislava Čemického, Petra Matejku a Jána Mudrocha. V roku 1956 absolvovala letnú maliarsku školu profesora Oskara Kokoschku v Salzburgu. Spočiatku sa venovala expresionistickej maľbe, od ktorej prešla k racionálne komponovaným obrazom a neskôr k poetickým figurálnym kompozíciám. Venovala sa ilustrácii. Bola manželkou maliara Michala Jakabčica (1930 – 2001). Narodila sa 10. júla 1932 v Nových

2011 – zomrel kameraman Vincent Rosinec. Pôvodným povolaním fotograf začal pracovať v Slovenskom filme v roku 1948. Svoje učňovské roky prežíval s kameramanom Karolom Krškom na filmoch Priehrada, Boj sa skončí zajtra, Rodná zem, Štvorylka. V roku 1962 nakrútil ako samostatný kameraman svoj prvý celovečerný film Havrania cesta režiséra Martina Hollého. Nasnímal aj filmy Zvony pre bosých režiséra Stanislava Barabáša, Drak sa vracia režiséra Eduarda Grečnera, Koncert pre pozostalých režiséra Dušana Trančíka, Tretí šarkan režiséra Petra Hledíka a vyše tridsať ďalších celovečerných filmov pre kiná a televíziu a desiatky krátkych filmov. V roku 1987 nasnímal svoj posledný celovečerný hraný film, Lettrichove Hody. Narodil sa 6. mája 1928.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs