Hložianski poľovníci majú za sebou úspešný rok

24.feb 2019

Hložianski poľovníci majú za sebou úspešný rok

Na včerajšej schôdzi zhromaždenia Loveckého spolku Hložany odzneli správy o vlaňajšej činnosti. Poľovníci si vytýčili plány na tento rok a zvolili vedúcich na nasledujúce štyri roky.

Pracovné predsedníctvo LSH a staronový predseda Miroslav Pavčok (v strede)

Početných prítomných, medzi ktorými boli aj hostia zo susedných poľovníckych spolkov a z pokrajinskej úrovne privítal predseda LSH Miroslav Pavčok.

Po zvolení pracovného predsedníctva tajomník Ondrej Chlpka podal správu o práci správnej rady. Hospodárenie v uplynulom období sprítomnil pokladník Ondrej Stupavský a o situácii v poľovnom revíre hovoril správca lovu Ján Ferko. Po správe o činnosti LSH v roku 2018 predseda Pavčok navrhol aj plán práce spolku a finančný plán na rok 2019.

Dostatok diviny

Úspešnú prácu hložianskym poľovníkom poprial Milan Novkov z PS Vojvodiny

Hložianski poľovníci vyslovili spokojnosť s vlaňajším rokom ako dobrým a bohatým na divinu. Aj v tomto roku sa mienia venovať práci s loveckým dorastom, starostlivosti o divinu, ako aj o lovecký dom. Chcú vydať publikáciu o svojom spolku a zúčastniť sa už tradičných podujatí v Hložanoch ako aj súťaží v streľbe do asfaltových terčov, kde vlani boli znovu úspešní.

Všetky správy a plány členovia LSH schválili jednohlasne. Rovnako všetci súhlasili, aby členský poplatok zostal 2000 dinárov, teda taký, aký bol aj vlani.

Voľby predsedu a orgánov LSH

Po vypršaní štvorročnej lehoty terajšiemu vedeniu spolku, hložianski poľovníci uvoľnili z funkcií doterajšieho predsedu a členov ostatných orgánov. Potom jednohlasne (verejným hlasovaním) prítomní podporili návrh správnej rady LSH, aby aj počas nadchádzajúcich štyroch rokov na čele spolku zostal doterajší predseda Miroslav Pavčok. Zhromaždenie zvolilo aj desiatich členov správnej rady, a po 5 členov dozornej rady, disciplinárnej komisie a komisie pre priberanie nových členov, ako i 5 delegátov do Loveckého združenia Petrovec.

Lovecký paprikáš navarili Miloslav Dudok (sprava) a Ján Bartoš

V rámci posledného 11. bodu rokovacieho programu sa za pozvanie na snemovanie poďakoval a zaželal veľa úspechov hložianskym poľovníkom aj v tomto roku predstaviteľ Loveckého zväzu Vojvodiny Milan Novkov.

Prítomní boli aj: predseda Loveckého združenia Petrovec Michal Bohuš, predseda Rady MS Hložany Pavel Žembery, právnik Miloš Todorović, riaditeľ KP Gloakvalis Branislav Huďan, predstavitelia loveckých spolkov z Kulpínu, Maglića a Petrovca, ako aj väčšiny hložianskych spolkov a združení.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs