Horúce gaštany popálili

8.mar 2013

Na 9. zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu  v piatok 1. marca prebrali 15 bodov rokovacieho programu. Najviac pozornosti venovali správe o audite finančných správ účtovej závierky rozpočtu a správnosti hospodárenia Obce Báčsky Petrovec za rok 2011 a spätnej správe predsedu obce, ako aj správe o uskutočnených verejných obstarávaniach v rokoch 2011 a 2012.

V súvislosti so správou štátnej revíznej inštitúcie obecný náčelník pre financie Boško Bogunović povedal, že vyvolala veľký mediálny rozruch. V Srbsku bolo sto subjektov zaradených do postupu revízie, pričom Mokra Gora a Obec B. Petrovec vyvolali najväčšiu pozornosť verejnosti. V marci 2012 bola Obec B. Petrovec oboznámená, že predmetom revízie bude záverečný účet obce za rok 2011. Revízia sa začala 1. apríla a ukončila 13. septembra 2012. Potom štátna revízna inštitúcia obci doručila najprv predbežný návrh správy, ku ktorej obec mala právo podať pripomienky. Nasledoval návrh správy o revízii, pričom ani jeden, ani druhý akt neboli prístupné širšej verejnosti. Konečná správa revízorov prišla v novembri 2012. Vtedy bola určená 90-dňová lehota, v ktorej obec mala podať odvetnú správu, cieľom ktorej bolo ukázať, že výkonná moc je v plnej miere pripravená akceptovať všetky odporúčania revíznej inštitúcie zhrnuté v 15 bodoch. V pokračovaní Bogunović vysvetlil, že sa na webovej stránke štátnej revíznej inštitúcie uvádzajú výsledky revízie v tejto obci, na základe ktorých sú podané priestupkové prihlášky na vtedajšieho predsedu Báčskopetrovskej obce Vladimíra Turana a vzťahujú sa predovšetkým na platy, počet zamestnancov obce a na postupy verejných obstarávaní.

Výborník Miloš Jojić v diskusii poukázal na nezodpovedné správanie vedúcich obecných oddelení, náčelníkov, ktorí mali vtedy predsedu obce upozorniť na nedopatrenia v práci výkonnej moci. Karol Werle pripomenul, že sa Zákon o verejných objednávkach nerešpektoval už aj predtým a že teraz revízori konštatovali niekoľko drastických  nesprávností, ktoré sa vzťahujú na veľké finančné prostriedky, a preto nie div, že proti bývalému predsedovi obce podali prihlášku. Pred báčskopetrovský obecný parlament vystúpil aj bývalý predseda obce Vladimír Turan. Povedal, že za štyri roky na poste predsedu sa menej zaoberal politikou a viac prácou. Potvrdil, že sa každému môže pozrieť do očí a že ani jeden dinár mimo platu do svojho a ani do cudzieho vačku z obce nezobral. Podobná diskusia sa rozprúdila aj v súvislosti s verejnými obstarávaniami obce v rokoch 2011 a 2012.

Okrem toho na zasadnutí obecného parlamentu rozoberali aj otázku zavedenia samozdanenia v Petrovci a uskutočnenia príslušného referenda, potom rokovali o správe o práci a o finančnej správe Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti. Schválili plán podrobnej regulácie Business parku v Petrovci a program údržby ciest a zimnej služby a vymenovali novú Komisiu pre prinavrátenie pozemkov a správu o uskutočnení volieb na členov Rady MS Hložany. Novým predsedom Komisie pre komasáciu sa stal Marko Govorčin z Kulpína. Záverom odzneli dve výbornícke otázky: Miloš Jojić sa opýtal, či sa z obecnej pokladnice môžu vyčleniť prostriedky na sanáciu budovy tzv. chudobinca v Petrovci, a Miroslav Pucovský položil otázku, či je petrovská čistička vo funkcii.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs