K lepšiemu pôsobeniu národnostných rád

23.apr 2013

Záber z pracovného stretnutia

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA V NRSNM

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev (RNS) Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila 19. apríla Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Sándor Egeresi, predseda, Života Lazarević, zástupca, Ján Bohuš, člen, a Branka Bukvić, tajomníčka rady, v NRSNM usporiadala prvé z pracovných stretnutí, ktoré RNS plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom období so všetkými národnostnými radami. Cieľom plánovaných stretnutí je zhromaždiť relevantné údaje o ich práci, skutočných a potenciálnych problémoch, ako aj o postupoch budúcej spolupráce.

Predseda rady Sándor Egeresi prítomných informoval o charaktere a príslušnostiach rady, pokým sa J. Bohuš zmienil o jej poslednom zasadnutí, na ktorom bol jednohlasne schválený návrh na skladanie prijímacích skúšok na vysoké školy v materinskom jazyku.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová oboznámila členov rady s aktivitami NRSNM a problémami, na ktoré narážajú, kým sa podpredseda NRSNM Vladimír Valentík zmienil o prioritných projektoch Výboru pre kultúru – o rekonštrukcii budovy Múzea vojvodinských Slovákov a rekonštrukcii Spomienkového domu Martina Jonáša. Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová informovala o súčasnej situácii vo vzdelávaní v slovenskom jazyku a osobitne vyzdvihla problém trvalého financovania učebníc v jazykoch národnostných menšín. Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok zdôraznil, že je osobitným problémom návrh Zákona o sídlach a obvodoch súdov a verejných prokuratúr. Ako príklad uviedol Báčskopetrovskú obec, v ktorej ako v jedinej obci v Srbsku s väčšinovým slovenským obyvateľstvom neexistuje Základný súd, aj keď pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti Srbska medzi kritériá na definovanie siete súdov zaradila aj kritériá viacnárodnostného prostredia a jestvovanie budovy súdu. Obe tieto kritériá sú v prípade Báčskopetrovskej obce  splnené. Vyzdvihol aj príklad Základného súdu v Kovačici, ktorý by prostredníctvom Vyššieho súdu v Pančeve na základe nového rozhodnutia mal patriť do príslušnosti Apelačného súdu v Belehrade, čím by sa narušilo právo na vedenie súdneho konania v materinskom jazyku.

Prítomní sa uzhodli na tom, že návrh Zákona o verejnom informovaní a médiách ohrozuje budúce pôsobenie lokálnych médií v jazyku národnostných menšín.

Rada národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny  postupne navštívi všetky národnostné rady v AP Vojvodine a na základe získaných poznatkov sformuluje závery a navrhne konkrétne operatívne opatrenia na zlepšenie pôsobenia národnostných rád.

Spracovala: j. p.

Zdroj: www.vojvodina.gov.rs

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs