Spevňovanie základov

23.apr 2013

Z konferencie v Belehrade: predstavitelia republikového a pokrajinského ombudsmanu Goran Bašić a Eva Vukašinovićová

Z KONFERENCIE SILNENIE INŠTITÚCIÍ A TELIES ZAOBERAJÚCICH SA ZVEĽAĎOVANÍM A OCHRANOU PRÁV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V REPUBLIKE SRBSKO

Necelý mesiac po 28. marci, keď Kancelária pre ľudské a menšinové práva usporiadala v Belehrade tematickú konferenciu o zveľadení spolupráce štátnych inštitúcií s predstaviteľmi národnostných rád, v Belehrade sa konalo ďalšie snemovanie podobného rázu. Zorganizovala ho tiež uvedená kancelária, tentoraz v spolupráci s Radou Európy (RE) a Európskou úniou (EÚ). Ide vlastne o dôležitý segment regionálneho projektu EÚ a RE menom Zveľadenie ľudských práv a ochrana menšín v juhovýchodnej Európe, v rámci ktorého akcent bol na možnostiach zveľadenia činnosti národnostných rád. Predstavitelia medzinárodných organizácií, štátnych inštitúcií, nezávislých telies, šestnástich z devätnásť národnostných rád a civilného úseku sa po pozdravných a vstupných prejavoch sústredili na štyri tematické oblasti: spoluprácu štátnych orgánov a národnostných rád,  doterajšie skúsenosti v realizovaní príslušností menšinových rád, pôsobenie nezávislých telies a dozor nad uplatnením Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ako aj na možnosti zveľadenia postavenia národnostných menšín na základe zmien zákona o národnostných radách.

Priebeh konferencie možno vystihnúť konštatáciou veľa všeobecného, menej konkrétneho. Je to možno aj očakávané, vzhľadom na heterogénnosť účastníkov, mieru ich predošlých znalostí, inakšie skúsenosti. To však neznamená, že v pamäti neutkveli niektoré akcenty a odkazy. Napríklad Lucu Bianconiho, vedúceho politickej sekcie Delegácie EÚ v Belehrade, ktorý sa pozitívne zmienil o dosiahnutom pokroku v oblasti zveľadenia menšinových práv, no zároveň poukázal na celý rad možností pokračovať v tom. Suzana Paunovićová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva, poukázala, že v Srbsku pôsobí 19 národnostných rád, ktoré neraz zápasili aj s problémami v doméne financovania, ktoré sú hlavne odstránené. Podotkla, že je na financovanie rád v tomto roku vyčlenených  240 miliónov dinárov. Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy Gordana Stamenićová hovorila o chystaných zmenách  a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktoré by mali uzrieť svetlo sveta do konca roka a ktorými by sa mali zvýšiť ich príslušnosti. Podpredseda vlády APV Andor Deli uviedol viac príkladov konkrétnej spolupráce pokrajinských orgánov s národnostnými radami. Dôležitý je jeho odkaz, že je len otvorený dialóg tou najlepšou cestou a spôsobom riešenia občas sa vyskytujúcich problémov.

Kiežby tento jeho názor a návod bol častejšie akceptovaný aj pri iných, najmä rušných súčasných spoločenských dianiach.

                                                        O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs