Pred voľbami nového vedenia MSS

24.apr 2013

Pracovné predsedníctvo a časť prítomných matičných delegátov na prvom zasadnutí Správnej rady MSS v Petrovci

ZASADALI MATIČNÍ DELEGÁTI

Ako príprava na valné, zároveň i volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku, v sobotu 20. apríla v Báčskom Petrovci zvolali i zasadnutie Správnej rady MSS a predsedov MOMS. V Dome MSS Ľudovíta Mišíka sa zhromaždili delegáti z 18 miestnych odborov, aby spoločne bilancovali, plánovali, navrhovali na ocenenia a ustálili listinu kandidátov na matičné funkcie na nadchádzajúce voľby.

Po otvorení zasadnutia Správnej rady MSS a privítaní predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou, zistení kvóra, voľbe overovateľov a schválení zápisnice z minulého zasadnutia, matičiari sa dostali k tomu bodu rokovacieho programu, kde sa plánovala rozprava a schválenie správy o činnosti MSS v roku 2012. Väčšia rozprava vystala, ibaže v mene dobanovského výboru, ktorý správu dodal na poslednú chvíľu, ju trochu detailnejšie zdôvodnil Željko Čapeľa. Inak predostretá správa v tlačenej podobe obsahuje časti o administratívno-finančnej a bežnej činnosti kancelárie ústredia MSS, o činnosti orgánov MSS a matičných komisií, o aktivitách na úrovni MSS a o spolupráci so štátnymi orgánmi a inštitúciami v krajine a v zahraničí, o vydavateľskej činnosti MSS, o aktivitách matičných funkcionárov – predsedníčky MSS a troch podpredsedov a nakoniec je v krátkosti zachytená i činnosť 18 miestnych odborov Matice.

Z finančnej správy za minulý rok vyplýva, že ústredie a všetky odbory dokopy mali na účte takmer 8,3 milióna dinárov, z čoho podstatnú časť Matica získala zo subvencií, dotácií a donácií. O prehľade trov a o zasadnutí, ktoré Dozorná rada uskutočnila v ten istý deň, hovoril predseda Michal Šramka. Účtovník Karol Bartoš sa prihováral o zodpovednejšie finančné správanie sa jednotlivých MOMS, predovšetkým keď ide o dokumentovanie výdavkov.

Rozprava v rámci plánov na bežný rok bola zacielená predovšetkým na školské otázky a zápis žiakov do slovenských tried, konkrétne aj na výučbu slovenčiny vo Vojlovici. Vzťahovala sa aj na pripravovaný zákon o vzdelávaní a možnosti organizovania okrúhleho stola na túto tému. Diskutovali aj o kvalitnejšej komunikácii v rámci Matice. Dobanovčania v tomto kontexte konkrétne ponúkli zorganizovať nejaké matičné zasadnutie alebo program v ich národnom dome. Selenčania informovali o matičnom turnaji v malom futbale, ktorý chystajú na 13. júl a Staropazovčania o stolnotenisovom turnaji v polovici mája. Finančný plán Matice na rok 2013 obsahuje položky v hodnote 9,5 milióna dinárov. S potešením sa konštatovalo, že sa Matica v tomto roku dostala aj do rozpočtu Báčskopetrovskej obce, a treba sa o to snažiť aj v iných obciach, predovšetkým v Kovačici a v Starej Pazove.

V rámci zasadnutia delegáti schválili návrhy kandidátov na matičné hodnosti a uznania za rok 2012 a termín konania výročného zhromaždenia MSS. Teda matičiari sa opäť stretnú o týždeň, keďže si zasadnutie určili na sobotu 27. apríla. Členovia Správnej rady v pokračovaní zasadnutia ustálili aj návrhy na matičné funkcie a na členov matičných komisií, ktoré na výzvu ústredia MSS zasielali jednotlivé MOMS. Ide o posty predsedu, podpredsedov z troch regiónov, ich náhradníkov, ako i na členov Dozornej rady a ich náhradníkov. V záverečnom bode sa diskutovalo aj o nevýhodách nového zákona o sídlach základných súdov v Srbsku, o možnej výstavbe kultúrneho strediska Slovákov v Novom Sade a o problematike výstavby skládky odpadu v Kovačici a proteste tamojších obyvateľov.

J. Čiep


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs