KOVAČICA: Republiková súťaž zo slovenčiny pre stredoškolákov

20.máj 2018

KOVAČICA: Republiková súťaž zo slovenčiny pre stredoškolákov

Včera na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl.

Z otváracieho programu podujatia na pôde kovačického gymnázia. Na snímke: Tatiana Brtková, riaditeľka školy, a Ján Brtka, predseda MSS

Súťaže zo slovenčiny, ktorú spoločne organizovali Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Spolok vojvodinských slovakistov a Gymnázium Mihajla Pupina, sa zúčastnilo 44 žiakov z gymnázií Branka Radičevića v Starej Pazove, Jána Kollára v Báčskom Petrovci a kovačického gymnázia, zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade a z Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove.

Po uvítacom príhovore Tatiany Brtkovej, riaditeľky hostiteľskej školy, nasledoval krátky program, v ktorom vystúpili sólistky Gabriela Feketyová a Jana Galasová za hudobného sprievodu mladého hudobníka Pavla Litavského ml. Po pokynoch prof. Dr. Anny Makišovej z Oddelenia slovakistiky FFU v Novom Sade o tom, ako treba pristúpiť k riešeniu testov, a slovách Jána Brtku, predsedu Matice slovenskej v Srbsku, ktorí súťaž otvoril, účastníci akcie zaujali svoje miesta v učebniach a začali riešovať testy zo slovenského jazyka.

Odmenení

Na spoločnej fotke je časť odmenených účastníkov a organizátorov súťaže, ako i členky posudzovacej komisie

Po bezmála dvojhodinovej práci, posudzovacia komisia, ktorá pracovala v zostave: prof. Dr. Anna Makišová (predsedníčka), Mariena Korošová, Alena Pešková, Paed. Dr. Svetlana Zolňanová, Dr. Jasna Uhláriková a Dr. Zuzana Týrová, rozhodla, že v kategórii prvákov podľa počtu bodov najlepší výsledok (18,5 bodov) dosiahol Daniel Miháľ z petrovského gymnázia. Druhé miesto obsadili Sara ObuchováKsenia Medovarská (17), obe z petrovského gymnázia. Tretie miesto pripadlo Maji Gedeľovskej (16) zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

V druhych triedach najviac bodov v testoch zo slovenčiny mala Maja Opavská (16,5) z GJK, druhé miesto si zaslúžili Alexandra Kreková (16) z GJK a Ján Farkaš z kovačického gymnázia, a tretie miesto patrilo Tijane Nemogovej (15, 5) z GMP.

V kategórii tretích tried najlepšie výsledky dosiahli Iveta Medveďová (18, 5) a Dávid Fic z GJK. Druhé miesto si zaslúžil Branislav Pop (18) z GJK a tretie miesto pripadlo Emílii-Jane Pálešovej (17, 5) z GJK.

V štvrtych triedach, kde bolo najmenej účastníkov súťaže, prvé miesto obsadili Hana ČížikováRebeka Majdlíková (18, 5) z GMP a na druhom mieste zakotvil Vladimír Zima (17, 5) z GJK. Organizátori súťaže na záver všetkým odmeneným účastníkom zablahoželali k dosiahnutým úspechom, udelili im diplomyprimerané darčeky, kým odmenou bude aj pobyt v tábore na Slovensku, ktorý zabezpečila NRSNM.

Hostitelia tohtoročnej Republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre stredoškolákov spríjemnili chvíle všetkým účastníkom podujatia tak, že im organizovali návštevu Pamätného domu Martina Jonáša a Galérie insitného umenia v Kovačici.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs