Ľah, sed, stoj

23.júl 2013

JOMIL121

So slovami ľah, sed, stoj sme sa v rozličných obmenách stretali na hodinách telesnej výchovy. Pociťovali sme ich vtedy ako príliš umelé, takmer smiešne. S opisnými variantmi týchto slov sa však stretneme aj v nemocniciach a domoch zdraviach pri prehliadkach a snímkovaní.

Ľah je odborný termín, poloha ležiačky: ľah na chrbát, ľah na chrbte, poloha v ľahu. Ak sa zhotovuje snímka tak, že pacient pri snímkovaní leží, hovoríme o snímke v ľahu. Z názvoslovia cvičení uvádzame tieto výrazy: ľah vľavo, ľah bokom, ľah skrčmo, ľah vpredu, ľah vzadu, ľahy: znožné, rozkročné, skrížne; podľa uhla vzpriamený (=180°), pokrčmo (>90°), skrčmo (<90°).

Sed je sedacia poloha tela: pevný sed jazdca, cvik v sede. Ak pacient pri snímkovaní sedí, ide o snímku v sede. Z názvoslovia cvičení uvádzame: sed znožný, sed skrížny, sed roznožný; jednonožné sedy – nožné (prekážkový sed), odbočné.

Stoj je zvislá poloha (stojaceho) tela; pri cvičení je to stoj spätný, stoj na rukách; streľba v stoji.

Tieto výrazy sú utvorené od neurčitku slovies, a to ľah od ľahnúť, sed od sadnúť, stoj od stáť. Takto sú utvorené aj podstatné mená: sľub od sľúbiť, pád od padať, zápis od zapísať, nárez od narezať.

Pre príslovky v ľahu, v stoji, v sede uvedieme ešte túto pravopisnú poznámku; pretože ich skôr zaradíme medzi predložkové spojenia, ako medzi príslovky, nikdy ich nepíšeme spolu, ale vždy oddelene.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs