Náročné plány a reálne možnosti

14.mar 2013

Členovia Rady Miestneho spoločenstva Kulpín sa stretli začiatkom marca na svojom 8. zasadnutí. Tentoraz rozoberali správy o práci a aktivitách orgánov MS, ako aj o hospodárení v roku 2012. Rokovali aj o prácach plánovaných na tento rok.

V diskusii vzťahujúcej sa na súvahu minuloročnej práce MS konštatovali, že po voľbách na členov Rady MS Kulpín sa hodne toho pohlo z mŕtveho bodu. Kulpínsky trh konečne dostal svoj priestor, vydláždili priestor okolo ekologickej studne v strede osady, vystavali  parkovisko pri slovenskom Dome smútku, upravili miestnosti MS, betónovali chodníky v hlavnej ulici, a čo je veľmi dôležité, začali výstavbu pravoslávneho domu smútku. Zmienili sa aj o finančnej správe, v ktorej najviac pozornosti venovali príjmom zo samozdanenia, ktoré v roku 2012 dosiahli 5 miliónov 169-tisíc dinárov. Pritom poukázali na výraznú disproporciu príjmov od zamestnaných a od poľnohospodárov. Vzhľadom na počet poľnohospodárov v Kulpíne, prostriedkov z tohto zdroja bolo málo, lebo väčšina poľnohospodárov samozdanenie neplatí. Uzavreli preto, že treba pracovať na zlepšení vyberania samozdanenia z poľnohospodárstva. Členovia navrhli, že treba poslať písomnú informáciu domácnostiam o tom, čo sa zo samozdanenia urobilo a čo sa robí, s pripomienkou, že samozdanenie treba platiť. Okrem toho MS si od obecnej služby bude žiadať zoznam kulpínskych poľnohospodárov.

Keď ide o plány na bežný rok, predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman medziiným povedal, že aj naďalej budú spolupracovať s doterajším vykonávateľom prác na betónovaní chodníkov. V pláne sú i práce na úprave športových ihrísk a pred úpravou budovy bývalého obecného domu v samom strede osady sa musí vybaviť nová dokumentácia. V súvislosti so zvýšenými výdavkami na plynové vykurovanie a celkovou situáciou v Kultúrno-umeleckom stredisku Zvolen predseda navrhol utvoriť trojčlennú komisiu z členov Rady MS, ktorá zvolá Správnu radu KUS Zvolen v snahe vyriešiť nahromadené problémy. Medzi prioritné investície na tento rok zaradili aj pokračovanie prác na pravoslávnom dome smútku. Predseda prízvukoval, že tento objekt je potrebné čo najskôr dokončiť a na tieto účely sa pousilujú získať prostriedky aj od sponzorov. Dokončenie domu smútku je významné aj z toho dôvodu, že v tomto roku pravoslávna cirkev v Kulpíne oslavuje dvestoročnicu. Hovorilo sa aj o výstavbe kanalizácie v osade a o nasledujúcom kroku, ktorým je výstavba čističky so sprievodnou infraštruktúrou. V pláne práce na rok 2013 je aj rad ďalších položiek.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs