Nastolili aj životné otázky

11.mar 2019

Nastolili aj životné otázky

Je obdobie výročných snemovaní a včera vlaňajšiu činnosť a plány na tento rok na valnom zhromaždení širšiemu obecenstvu predstavili kysáčski matičiari.

Snemovanie okrem predstaviteľov domácich spolkov a združení poctili i predseda a podpredseda MSS Ján Brtka a Vladimír Fekete, ktorí však po určitom čase opustili kysáčske matičné zasadnutie.

Výročnému pracovnému zhromaždeniu predchádzali privítacie slová, ktorými Michal Francisty uvítal prítomných, tiež kratší úvodný program. V rámci neho Elena a Rastislav Surovci, ako i Ján Balca zarecitovali, predstavili horlivého kysáčskeho matičiara Juraja Funtíka a poinformovali o 100. výročí petrovského gymnázia a Slovenských národných slávností.

Pracovná časť snemovania mala obvyklý priebeh. Po voľbe pracovného predsedníctva, v čele ktorého bol Vladimír Francisty, nasledovali správy o vlaňajšej matičnej činnosti a hospodárení. Podali ich Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, a Michal Šranka, pokladník.

Vyplynulo z nich, že sa kysáčski matičiari, najmä členovia vedenia, zúčastnili na početných podujatiach tak v Kysáči, ako i v iných prostrediach a v zahraničí. V Slovenskom národnom dome realizovali rad stretnutí s delegáciami a poprednými osobnosťami zo Slovenska, medziiným i so Zuzanou Drugovou, vnučkou prvého predsedu MSJ Dr. Janka Bulíka.

Vlani dôraz dali na oslavu 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáči. Z iniciatívy matičiarov bol založený oslavný výbor a potom sa realizovali mnohé aktivity. MOMS niektoré z akcií organizoval samostatne alebo v spolupráci s Radou MS, inými združeniami, spolkami a cirkvami. Ako predseda Surový povedal, v rámci záverečného galaprogramu bola nainštalovaná aj výstava historicko-národnostných dokladov a exponátov.

Rozmanité podujatia v rámci spomenutých osláv si pozrelo do 3 500 záujemcov priamo v Kysáči a nevyčísliteľný počet prostredníctvom médií. Zo slov pokladníka Šranku vyplynulo, že miestny matičný odbor v Kysáči vlani nakladal prostriedkami vyše 200 tisíc dinárov, hospodáril kladne a zvyšok z vlaňajška je takmer 14 tisíc dinárov.

O plánoch na tento rok

O plánoch na tento rok hovoril tiež predseda kysáčskeho matičného odboru. Okrem iného spomenul, že sa zapoja do osláv tohtoročných jubileí a zosúladia prácu a aktivity s Galériou SND a KUS Vladimíra Mičátka, s ktorými sú pod istou strechou. Budú to i aktivity súvisiace s legalizáciou dostavaných miestností a bežná údržba Slovenského národného domu. Ako R. Surový spomenul, mienia vydať knihu o matičných turnajoch v malom futbale a angažovať sa pri vydaní knihy Kysáčania spievajú na Šimandre, ktorú pripráva Miroslav Miháľ.

Prítomní matičiari schválili všetky správy a plán práce a súhlasili aj s návrhom kandidátov na udelenie uznaní MSS. V diskusii sa načrelo do mnohých, aj pálčivých otázok, ale nevystali ani pochvalné slová. Predseda MSS Brtka pochválil činnosť kysáčskych matičiarov a mnohí, v čele s Jánom Slávikom, sa pochvalne zmienili o záverečnom programe z príležitosti 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.

Treba však spomenúť, že odznel návrh, aby sa kysáčske matičné vedenie stretalo častejšie a hovorilo sa aj o odvolaní Dozornej rady MSS. Na snemovaní pozornosť venovali aj pálčivým otázkam, medziiným zapisovaniu slovenských žiakov do srbských tried, ale i natalite a všetkému, čo vplýva na odchod ľudí na Slovensko.

Z tých dôvodov Ján Slávik navrhol, aby sa formovalo pracovné teleso, v ktorom by boli predstavitelia NRSNM, MSS a Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, ktorí by vypracovali strategický plán na zachovanie slovenskosti v našich dedinách, ktoré sú čoraz prázdnejšie. Odznel i návrh, aby sa aj Matica zapojila do riešenia otázky kysáčskeho cintorína a návrh, aby MOMS priprával programy a podujatia podobné tým, čo robí KUS V. Mičátka.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs