Nová výbornícka skupina Pazovački pokret

28.mar 2013

Po takmer trojmesačnej prestávke v stredu 20. marca sa vo veľkej zasadačke tzv. Bielej budovy v Starej Pazove konalo v poradí siedme zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova. Hneď na začiatku predseda ZO Miloš Crnomarković oznámil, že je utvorená nová výbornícka skupina Pazovački pokret. Dňa 4. marca z Výborníckej skupiny DS vystúpilo 9 výborníkov (z úhrnne 12), ktorí formovali výbornícku skupinu Pazovački pokret. Skupinu tvoria: Goran Jović, predseda, Staniša Opačić, zástupca predsedu, Dr. Mišo Filip, Branislav Belegišanin, Dr. Milinka Materáková, Alexander Bako, Dr. Željko Katić, Aleksandra Bogosavljevićová a Stevica Janjić.

Výborníci skupiny Pazovački pokret

Rokovací program s navrhnutými 27 bodmi na schôdzi doplnili ďalšími 6 bodmi (5 navrhla Obecná rada a jeden Slobodan Popović, výborník SSS). Väčšinou hlasov výborníci zamietli návrhy výborníkov SRS Srđu Komazeca a Dejana Mitrovića na stiahnutie všetkých bodov z rokovacieho programu, ako aj výborníkov SSS  Dušanky Radinovićovej (navrhla utvorenie Fondu solidarity) a  Zorana Vukašinovića (navrhol priamy rozhlasový a televízny prenos alebo vysielanie nahrávky celého priebehu zasadnutia). Na schválenie rokovacieho programu výborníci potrebovali viac ako hodinu.

Výborníci ZO Stará Pazova tentoraz  pracovali podľa nového rokovacieho poriadku, takže sa najprv viedla rozprava o všetkých bodoch rokovacieho programu a záverom sa o bodoch hlasovalo.

Až sedem hodín výborníci rokovali o programe hospodárenia a o finančnom pláne verejných podnikov Vodovod a kanalizácia, Urbanizam, Rádio-televízia Stará Pazova na rok 2013, potom o zmenách a doplnkoch Štatútu Obce Stará Pazova, ako aj o početných plánovacích dokumentoch z oblasti urbanizmu. Jednohlasne so 41 hlasmi výborníci schválili iba dva body: Deklaráciu pod názvom Nechceme geneticky modifikované organizmy na našom území, a iniciatívu k riešeniu problému prepravy občanov obce, ktorí denne cestujú do Belehradu (vrátenie BG vlaku a prímestskej autobusovej linky 701 do Novej Pazovy). Bez ohľadu na hodne kritických slov vyslovených zo strany opozície, zelenú dostali aj zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorým sa definuje utvorenie komunálnej zóny. Opozícia tvrdila, že obsahy plánované v tejto zóne budú negatívne vplývať na životné prostredie a vôbec na zdravie ľudí (azyl pre psov, skládka animálneho odpadu, miesto na spaľovanie, skládka priemyselného odpadu…).

Za novú úradujúcu riaditeľku Turistickej organizácie Obce Stará Pazova vymenovali Draganu Zorićovú-Stanojkovićovú. Vymenovali aj  novú trojčlennú Správnu radu tejto organizácie.

Zasadnutie Zhromaždenia obce sa vyznačovalo početnými replikami a počas rozpravy neraz odzneli aj osobné urážky.

A.   Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs