O niektorých aspektoch primárnej zdravotnej ochrany

2.aug 2013
Vysokoškolský profesor Predrag Ðurić počas prednášky v Petrovci

Vysokoškolský profesor Predrag Ðurić počas prednášky v Petrovci

ZDRAVOTNÍCKE SYMPÓZIUM POČAS SNS V PETROVCI

Zdravotní pracovníci z územia petrovskej obce mali dnes česť zahájiť oficiálny program Slovenských národných slávností. Totiž, na sympóziu, ktorý zorganizoval Dom zdravia Báčsky Petrovec v spolupráci so Strediskom pre vzdelávanie, toleranciu a multikultúrnosť z Maglića a Trnavskou univerzitou mali možnosť oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotní pracovníci na lekárskom sympóziu v Petrovci

Zdravotní pracovníci na lekárskom sympóziu v Petrovci

Odborné zoskupenie na tému Úloha výskumu a prevencie v primárnej zdravotnej ochrane, ktoré prebiehalo vo veľkej sieni obce Báčsky Petrovec uviedol riaditeľ Domu zdravia Dr. Ján Rybovič a oficiálne ho otvoril predseda petrovskej obce Pavel Marčok. V pokračovaní svoju skúsenosť a vedecké poznatky z vlastnej bohatej praxe prezentovali doc. dr. sc. med Predrag Ðurić z Lekárskej fakulty v Novom Sade, ktorý hovoril o komunikácii vo vedecko-výskumnej práci v primárnej zdravotnej ochrane, kým Dr. Ján Rybovič prednášal o modernom prístupe v liečení cukrovky.

Hostia a organizátori sympózia (sprava) doc. dr. sc. med Predrag Ðurić, prof. MUDr. Viera Rusnáková, Csc. a prof. MUDr. Martin Rusnák, Csc.

Hostia a organizátori sympózia (sprava) doc. dr. sc. med Predrag Ðurić, prof. MUDr. Viera Rusnáková, Csc. a prof. MUDr. Martin Rusnák, Csc.

Sympózium malo aj medzinárodný ráz, keďže o uvedenej problematike hovorili aj profesori lekárskych fakúlt Trnavskej univerzity prof. MUDr. Viera Rusnáková, Csc. a prof. MUDr. Martin Rusnák, Csc., ako aj prof. Ján Vojtaššák, Csc, z Univerzity Komenského z Bratislavy.

V. Dorčová-Valtnerová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs