O obecnej administratíve

23.máj 2013

I keď umiestnená na záver rokovacieho programu 15. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár v piatok 17. mája, Správa o práci obecnej správy bola stredobodom pozornosti výborníkov. Predtým výbornícka väčšina (opozícia – čiže výborníci SPS aj naďalej bojkotujú zasadnutia) jednohlasne a bez rozpravy schválila iniciatívu k vypracovaniu Stratégie rozvoja obce na obdobie rokov 2014 – 2020, založila radu pre vypracovanie tohto dokumentu, schválila rozhodnutie o založení Obecnej rady pre bezpečnosť, zvolila členov obecnej volebnej komisie, ako aj členov komisie pre prinavrátenie konfiškovanej poľnohospodárskej pôdy a schválila aj iné, väčšinou kádrové rozhodnutia.

Náčelníčka obecnej adminitratívy Cvetana Radulović-Kožokari informovala výborníkov, že na 90 systematizovaných pracovných miestach v obecnej správe pracuje 89 osôb. Z celkove 3 597 predmetov 1 903 bolo podaných na základe Zákona o správnom konaní, z ktorých obecná administratíva do konca roka riešila 1 795, a do tohto roku preniesla iba 108 neriešených predmetov. Väčšina z neriešených predmetov sa týka prenajímania štátnej pôdy, lebo ešte stále platí nájom podľa programu z roku 2012, takže tie predmety ani nemohli byť ukončené. Náčelníčka alibunárskej obecnej správy ďalej konštatovala, že sa úspešnosť obecnej správy hodnotí aj úspešnosťou vo vyberaní daňových a komunálnych poplatkov a v súvislosti s tým kladne zhodnotila prácu lokálnej daňovej administratívy, ktorá vlani vybrala 74,2 percenta poplatkov. Ako svojrázny problém zdôraznila vyberanie dane z majetku a poľnohospodárskej pôdy právnických osôb, čiže spoločenských podnikov, ktoré väčšinou po konkurznom konaní prestali pracovať. Z toho dôvodu sa obecnej daňovej administratíve podarilo vybrať iba 16 percent dlhu týchto subjektov. Vcelku prácu obecnej správy ocenila ako dobrú a postoj zamestnancov voči občanom ako profesionálny a korektný. Uznala, že sú aj nedostatky, ale aj problémy, z ktorých spomenula potrebu po rýchlejšom internete, legalizovanom softvéri, technickom vybavení s cieľom prepojenia všetkých miestnych kancelárií, čo sa podľa zákona má ukončiť do roku 2014. Zároveň vyjadrila očakávanie, že uplatňovanie vlani schválených Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest a Rozhodnutia o obecnej správe prispeje k ďalšiemu zlepšeniu práce. V obsiahlej rozprave výborníci vyslovili rad poznámok na prácu obecnej správy a potvrdili nutnosť jej modernizácie.

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs