O vlaňajšej a tohtoročnej činnosti

24.jan 2013

SCHÔDZA VÝBORU PRE KULTÚRU NRSNM

Na rokovacom programe Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnej menšiny, ktorý zasadal vo štvrtok 17. januára, stredobodom pozornosti boli vlaňajšie výročné správy, ako i plány a programy práce komisií a samotného výboru.

Výročné správy komisií a Výboru pre kultúru za rok 2012 prítomní schválili jednohlasne. Viac pozornosti usmernili na činnosť, ktorá ich očakáva v roku pred nami. Predseda Komisie pre výtvarnú činnosť Pavel Čáni povedal, že sa bude pokračovať v praxi usporadúvania výstav a pripomenul, že sa za 10 rokov pôsobenia NRSNM výtvarná činnosť dostala tam, kde si to zasluhuje. Je medializovaná a prostriedky sa oveľa ľahšie získavajú. Výstavy sa robia aj v zahraničí, predovšetkým na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Predseda Komisie pre literárnu činnosť Martin Prebudila avizoval tretí ročník literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo, ako i tie, čo realizujú v spolupráci s redakciami časopisov Nový život a Zornička. Spomenul i spoluorganizáciu 57. literárneho snemovania a účasť na knižných veľtrhoch v Belehrade a v Bratislave. Vedúca Komisie pre hudobnú činnosť Milina Sklabinská spomenula 9. Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov, Zborník prác z 8. muzikologickej konferencie, Letný zborový kemp, Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny. V plánoch tejto komisie je i postprodukcia festivalu Letí pieseň, letí, podpora mladých talentov a našim festivalom. Predsedníčka Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Katarína Mosnáková povedala, že si v dôsledku vlaňajšieho nulového rozpočtu minuloročné plány presunuli na tento rok. Tie plány sa týkajú zveľadenia festivalov, ktoré si zvolili v tomto roku za prioritné. Bude to v prvom rade prieskum verejnej mienky o festivaloch a skvalitnenie marketingového materiálu. Predseda Komisie pre vydavateľskú činnosť Vladimír Valentík informoval, že na tento rok naplánovali štyri aktivity: spoluprácu pri vydávaní Dolnozemského Slováka, Literárnu poradu a udelenie Ceny Nového života, podporu vydavateľskej činnosti (10 knižných titulov) a zabezpečenie prostriedkov na vyplácanie autorských honorárov a stimulovanie literárnej tvorby. Predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Ján Makan do popredia tohtoročnej aktivity vysunul podporu divadelnej produkcie pre dospelých, ako i tej pre deti. Spomenul tiež kreatívnu podporu produkcie v zmysle odbornej supervízie a s cieľom zápasiť o kvalitu. Predsedníčka Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Anna Séčová-Pintírová povedala, že budú pokračovať s odborným spracovaním predmetov v Múzeu vojvodinských Slovákov, venujú sa výstavnej činnosti a prezentovaniu muzeálnej činnosti. Dôraz dajú na Noc múzeí, ako i na kreatívne a edukačné dielne v rámci Noci múzeí.

Po schválení plánov práce na rok 2013 sa členovia výboru zamestnávali návrhmi na členov do organizačno-správnych rád pre hudobno-folklórne, ako i divadelné festivaly. Predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Annamária Boldocká-Grbićová potom informovala o projektoch, ktorými sa budú uchádzať na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pred zasadnutím Výboru pre kultúru bola schôdza Správnej rady Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo, kde schvaľovali Správu o činnosti fondu za rok 2012 a plán činnosti s finančným plánom na bežný rok.

E. Š.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs