Obľúbené podujatie

14.feb 2013

Tradičný duchovno-nábožný čajový večierok, ktorý usporadúva slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči, patrí medzi obľúbené podujatia v dedine. Tohto roku sa uskutočnil vo štvrtok 7. februára v miestnostiach na fare. Ani tentoraz večierok neprešiel bez hostí, ktorí pricestovali z Erdevíka.

Spoločné pesničky na posilnenie duše...

Prítomných cezpoľných hostí, ako i domácich veriacich, predstaviteľov kultúrno-spoločenských ustanovizní, organizácií a spolkov privítal domáci velebný pán farár Ondrej Marčok. Velebný pán Ján Vida, farár v Erdevíku, ktorý zaopatruje i cirkevné zbory v Ľube, Lugu a Sriemskej Mitrovici, prišiel do Kysáča
s predstaviteľmi erdevíckej cirkevnej správy. Pán farár Vida sa aktívne zúčastnil na čajovom večierku s pútavou zvesťou slova Božieho, v ktorej sa zameral na desať Božích prikázaní, s dôrazom na prvé tri.

... a chutný čaj na posilnenie tela

Nasledovali príležitostné príhovory, básne a pozdravy. Zároveň sa podával chutný čaj a slané a sladké pečivá. Prihovorili sa pani farárka Darina Marčoková a pravoslávny kňaz Vinko Stojaković. Predsedníčka oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča Ľudmila Berediová-Stupavská a predseda MOMS Rastislav Surový informovali o plánovaných oslavách dedinského jubilea. Nasledovala báseň učiteľky na dôchodku Eleny Surovej. V mene Ekumenickej humanitárnej organizácie sa prihovorila Mária Párnická a v mene Evanjelickej metodistickej cirkvi Zuzana Macáková. Pozdravnými slovami sa prihovorili Dr. Mária Kováčová, predstaviteľka Domu zdravia, Anna Legíňová z Miestnej organizácie Červeného kríža, Dragoljub Brborić v mene organizácie penzistov invalidov práce a Zuzana Vučinićová v mene združenia starobných penzistov. Primerané básne a príspevky prečítali Zorica Pavlovová a Ilonka Krajčíková.

Zaspieval aj cirkevný spevokol pod taktovkou velebnej pani farárky Dariny Marčokovej. Spoločne tak všetci prispeli k tomu, aby tento večierok duchovne obohatil prítomných. Pri Božom slove a hudbe kamarátenie kysáčskych a erdevíckych veriacich rýchlo plynulo, až sa duchovne posilnení rozlúčili.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs