Obmedzenie používania insekticídov a ochrana repky

5.júl 2013

OCHRANA RASTLÍN

4 28obr1napr4ochranaKoncom mája Európska komisia rozhodla o obmedzení používania troch účinných látok insekticídov zo skupiny neonikotinoídov. Na prípravky na báze účinných látok clothinidin, imidacloprid a tiametoxan od 1. decembra 2013 začínajú platiť v EÚ obmedzenia na ich používanie v ochrane rastlín proti škodcom.

Prípravky na báze týchto účinných látok sa využívajú okrem iného aj v ochrane repky olejnej proti škodcom morením osiva. Tento spôsob ochrany predstavuje základ priamej ochrany repky proti škodcom vzchádzajúcich rastlín, a to: skočkám z rodu Phyllotreta, skočke repkovej, krytonosovi kapustovému, piliarke repkovej, kvetárke kapustovej a aj voške kapustovej. Pri niektorých z týchto škodcov, ako napríklad kvetárka repková, je to jedinou, uspokojivou účinnou ochranou. Všetky tieto škodlivé druhy sú veľmi nebezpečné, lebo napádajú rastliny v období, keď sú malé, a tým aj veľmi zraniteľné.

 

AKÉ SÚ VÝHODY A NEVÝHODY POUŽÍVANIA MORIDIEL?

Výhodou morenia je dobrá účinnosť na škodcov, ktorí poškodzujú aj klíčiace rastliny, napríklad skočky z rodu Phyllotreta. Imága týchto skočiek môžu zničiť rastliny ešte pod povrchom pôdy a iba morením osiva môžeme čeliť tomuto typu škodlivosti. Účinnosť moridiel sa postupom času znižuje a po piatich až šiestich týždňoch po sejbe sa stráca. V prípade oneskoreného vzchádzania, napríklad pod vplyvom sucha to znamená, že mladé rastliny nie sú dostatočne chránené. V literatúre sa tiež uvádza, že na niektorých lokalitách, najmä v suchých rokoch, pri morenom osive bolo pozorované slabšie a oneskorené vzchádzanie v porovnaní s nemoreným osivom.

 

ČÍM MÔŽEME TIETO PRÍPRAVKY NAHRADIŤ?

Nemáme zatiaľ registrované žiadne moridlo, ktoré by mohlo nahradiť doteraz používané moridlá. Alternatívou v ochrane je foliárna aplikácia registrovaných prípravkov – pyretroidov.

 

JE TENTO SPÔSOB ÚČINNÝ?

Foliárna aplikácia pyretroidov je efektívna proti jedincom, ktorí sú priamo zasiahnutí. Ale pozor, jedincov, ktoré priletia na postriekanú plochu po niekoľkých hodinách, neničí. Preto sa postrek musí opakovať, často aj v intervaloch kratších ako dva dni, čo je finančne a časovo náročné. Využíva sa v ochrane proti skočkám, piliarke, krytonosovi kapustovému, no proti kvetárke kapustovej sa nevyužíva. Základom úspešnej foliárnej aplikácie je pravidelná kontrola porastov a v prípade potreby treba zasahovať v pravý čas.

 

OCHRANA

4 28obr2napr4ochrana

Ako robiť účinnú ochranu proti týmto škodcom v nastávajúcej situácii, keď bude platiť zákaz používania spomínaných neonikotinoídov? V prvom rade dôsledne využívať metódy integrovanej ochrany. Pripomeňme si, že od 1. 1. 2014 pestovatelia budú povinní uplatňovať ustanovenia integrovanej ochrany proti škodlivým činiteľom. To znamená využívanie preventívnych a priamych metód ochrany, ktoré majú čo najmenej vedľajších škodlivých účinkov na ľudské zdravie, necielené organizmy a životné prostredie.

V ochrane repky proti škodcom z preventívnych metód ochrany veľký význam majú agrotechnické opatrenia. Účinným opatrením proti väčšine týchto škodcov je osevný postup a priestorová izolácia. Hlbokou orbou po zbere porastov horčice silne napadnutých larvami piliarky repkovej sa výrazne znižuje populácia tohto škodcu. Hlboká jesenná orba výrazne redukuje aj populáciu kvetárky kapustovej. Neskoré termíny sejby pomáhajú vyhnúť sa napadnutiu skočkou repkovou, skočkami z rodu Phyllotreta a vošky kapustovej. Miernym zvýšením výsevku sa dosahuje zníženie škodlivosti skočkou repkovou a kvetárkou kapustovou.

Veľká rezerva pri potláčaní populácie škodcov je aj vo využívaní ich prirodzených nepriateľov. V literatúre je veľa údajov o vysokej miere redukcie škodcov rôznymi druhmi prirodzených nepriateľov. Uvedieme len jeden príklad. V regulácii populácie lariev skočky repkovej majú významné postavenie lumky z rodu Tersilochus (Hymenoptera: Ichneumonidae). V Nemecku zaznamenali 53-percentnú parazitáciu lariev druhom T. tripartitus. Okrem lumiek populáciu tohto škodcu výrazne obmedzujú aj parazitické háďatká a bystrušky, chrobáky z čeľade Carabidae. Pri priamej ochrane dôležité je sledovanie výskytu škodcov pomocou daných postupov. Výber spôsobu ochrany treba robiť na základe týchto sledovaní pri prekročení prahu škodlivosti.

Nakoniec treba dodať, že zákaz platí od 1. 12. 2013, čo znamená, že ešte tejto jeseni sa budú môcť použiť spomínané moridlá a do sejby repky ozimnej v roku 2014 je dlhá doba, aby sa urobili podrobnejšie stratégie.

Ing. Ján Tancik, PhD.

 SPU Nitra

foto: internet

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs