OCHRANA RASTLÍN: Jesenná ochrana repky olejnej proti škodcom bez použitia moridiel

6.nov 2014

OCHRANA RASTLÍN: Jesenná ochrana repky olejnej proti škodcom bez použitia moridiel

45obrnapr4repkaV jeseň, zvlášť keď je dlhá a teplá, na založených porastoch repky môžu rôzni škodcovia spôsobiť nemalé škody. Poškodzujú mladé rastliny, ktoré sú na poškodenie najcitlivejšie. Škodcovia tiež znižujú kondíciu repky pred zimou.

Zvládnutie škodcov na jeseň dáva predpoklad na jej vhodné prezimovanie, následnú regeneráciu, zvládnutie škodcov na jar a následný primeraný výnos. K už „tradičným“ škodcom v jesennom období, ako sú skočky rodu Phyllotreta, piliarka repková, siatica oziminová, slizniaky, v posledných rokoch pribudli druhy, ktoré často neškodia v repke ako napríklad mora gama, kvetárka kapustová a minulej jesene aj molička kapustová.

Najviac využívaným ochranným opatrením proti škodcom v jeseň bolo do tohto roku morenie osiva. Ako robiť ochranu proti týmto škodcom v nasledujúcich rokoch, je otázka, ktorú si kladú mnohí pestovatelia. V tomto článku chceme odpovedať aj na túto otázku.

Koncom mája 2013 Európska komisia rozhodla o obmedzení používania troch účinných látok insekticídov zo skupiny neonikotinoidov. Na prípravky na báze účinných látok clothinidin, imidacloprid a tiametoxan od 1. decembra 2013 začali platiť v EÚ obmedzenia na ich používanie v ochrane rastlín proti škodcom. Prípravky na báze týchto účinných látok sa využívajú okrem iného aj v ochrane repky olejnej proti škodcom morením osiva.

Tento spôsob ochrany predstavuje základ priamej ochrany repky proti škodcom vzchádzajúcich rastlín, a to proti skočkám z rodu Phyllotreta, skočke repkovej, krytonosovi kapustovému, piliarke repkovej, kvetárke kapustovej a voške kapustovej. Pri niektorých z týchto škodcov, ako napríklad kvetárka repková, je to jedinou uspokojivou, účinnou ochranou. Všetky tieto škodlivé druhy sú veľmi nebezpečné, lebo napádajú rastliny, kým sú malé, a tým aj veľmi zraniteľné.

Výhodou morenia je dobrá účinnosť na škodcov, ktorí poškodzujú aj klíčiace rastliny, ako napríklad skočky z rodu Phyllotreta. Imága týchto skočiek môžu zničiť rastliny ešte pod povrchom pôdy a iba morením osiva môžeme čeliť tomuto typu škodlivosti.

Na Slovensku bol zatiaľ zaregistrovaný iba jeden prípravok na insekticídne morenie repky, a to Mesurol 500 FS (methiocarb). Alternatívou v ochrane je foliárna aplikácia registrovaných prípravkov.

Foto: www.oragro.sk

Foto: www.oragro.sk

Foliárna aplikácia je efektívna proti jedincom, ktorí sú priamo zasiahnutí, ale jedincov, ktorí migrujú a priletia na postriekanú plochu po niekoľkých hodinách, neničí. Preto sa postrek musí opakovať, často aj v intervaloch kratších ako dva dni, čo je finančne a časovo náročné. Používa sa v ochrane proti skočkám, piliarke, krytonosovi kapustovému, no proti kvetárke kapustovej sa nepoužíva. Základom úspešnej foliárnej aplikácie insekticídov je pravidelná kontrola porastov, monitorovanie škodcov a v prípade potreby zasahovanie načas.

V nastavajúcej situácii treba v prvom rade dôsledne využívať metódy integrovanej ochrany. Pripomeňme, že od 1. 1. 2014 pestovatelia sú povinní uplatňovať ustanovenia integrovanej ochrany proti škodlivým činiteľom. Znamená to využívanie preventívnych a priamych metód ochrany, ktoré majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necielené organizmy a životné prostredie. V ochrane repky proti škodcom  na jeseň z preventívnych metód ochrany veľký význam majú agrotechnické opatrenia.

Účinným opatrením proti väčšine týchto škodcov je osevný postup a priestorová izolácia. Hlboká orba po zbere porastov horčice silne napadnutých larvami piliarky repkovej výrazne znižuje populáciu tohto škodcu, hlboká jesenná orba výrazne redukuje populáciu kvetárky kapustovej. Neskoré termíny sejby pomáhajú vyhnúť sa napadnutiu skočkou repkovou, skočkami z rodu Phyllotreta a voškou kapustovou. Miernym zvýšením výsevku dosahuje sa zníženie škodlivosti skočkou repkovou a kvetárkou kapustovou.

Veľká rezerva v potláčaní populácie škodcov je využívanie ich prirodzených nepriateľov. V literatúre je veľa údajov o vysokej miere redukcie škodcov rôznymi druhmi prirodzených nepriateľov. Uvedieme len jeden príklad. V regulácii populácie lariev skočky repkovej majú významné postavenie lumky z rodu Tersilochus (Hymenoptera: Ichneumonidae). V Nemecku zaznamenali 61-percentnú parazitáciu lariev druhom T. tripartitus. Okrem lumkov populáciu tohto škodcu výrazne obmedzujú aj parazitické háďatká a bystrušky, chrobáky z čeľade Carabidae.

Pri priamej ochrane dôležité je sledovanie výskytu škodcov pomocou daných postupov. Výber spôsobu ochrany treba zvoliť na základe týchto sledovaní pri prekročení prahu škodlivosti.

Ing. Ján Tancik, PhD.

Ing. Ladislav Dulanský

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs