Odborné stretnutie vychovávateliek v Pivnici

16.máj 2013

Uplatňovaním zážitkového učenia a výchovy žiakov, ale aj škôlkarov sa najrýchlejšie príde k stanovenému cieľu zdolania tej-ktorej zručnosti alebo získania konkrétnych vedomostí. Pritom nielen pri formálnom učení v predškolskej a školskej ustanovizni, ale pri každom kroku dospelého – vychovávateľa, učiteľa, ale aj rodiča, platí pravidlo: Ak chceš dieťa naučiť dobrému, buď mu dobrým vzorom vo všetkom.

20BozenaLevarskaTakýto odkaz odznel aj na odbornom stretnutí vychovávateliek Skúsenosti a poznatky v uplatnení ekologických aktivít v predškolských zariadeniach, ktoré sa konalo 10. mája v Základnej škole 15. októbra v Pivnici. Predsedníčka Komisie pre predškolskú výchovu a vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM Božena Levárska objasnila, že sa pre túto tému rozhodli po absolvovaní jednej z akcií programu Zelená škola na Slovensku. „Vlani v októbri niektoré vychovávateľky pobudli v Centre pre etickú a environmentálnu výchovu v Zaježovej, ktoré je koordinátorom všetkých akcií spätých s programom Zelená škola na Slovensku. Je to edukačno-certifikačný projekt, do ktorého je zapojených vyše 40-tisíc škôl z viac ako 37 krajín. Keďže sme si vedomí toho, že s ekologickou výchovou treba začínať už v útlom veku, a to dávaním dobrého vlastného príkladu, aj v našich predškolských ustanovizniach dávame dôraz na ekologické programy,” dodala Levárska.

Na seminári, ktorý akreditoval Pedagogický ústav Vojvodiny a ktorý otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová, sa zúčastnilo takmer 30 slovenských vychovávateliek. Účastníčky absolvovali dve prednášky, ktoré pripravili Dipl. pedagogička Andrijana Struhárová a Dipl. biologička Lenka Víziová. Struhárová hovorila o teoretických základoch výchovno-vzdelávacej práce s predškolskými deťmi z oblasti ekológie, kým Víziová predstavila medzinárodný certifikovaný program Zelená škola, ktorého súčasťou je aj pivnická základná škola. Po prednáškovej časti nasledovala prezentácia príkladov dobrej praxe z niekoľkých predškolských ustanovizní, ktorá vlastne mala nielen prezentačnú, ale hlavne motivačnú funkciu.

Sprievodnou aktivitou bola výstava prác z prírodného a odpadového materiálu, ktoré stvárnili škôlkari so svojimi vychovávateľkami.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs