Októbrové zasadnutie Báčskopetrovského lokálneho parlamentu

1.nov 2018

Októbrové zasadnutie Báčskopetrovského lokálneho parlamentu

Na včerajšej schôdzi výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pozornosť venovali viacerým otázkam. Najviacej času vyhradili na rokovanie o návrhu Štatútu Obce B. Petrovec. K tomuto bodu bol podanný aj návrh na doplnok výborníka Gavru Govorčina, ktorý bol hlasovaním schválený.

Iniciatívny návrh štatútu obce výborníkom predostrel tajomník Obecnej rady obce B. Petrovec Rastislav Labáth. Ako vysvetlil, v lehote deväť mesiacov sa má schváliť nový obecný štatút v súlade s platným zákonom. Keď ide o zmeny v doterajšom štatúte R. Labáth poukázal na zmeny v počte členov Obecnej rady obce B. Petrovec a v počte výborníkov lokálneho parlamentu.

V obecnej rade doteraz bolo deväť členov a iniciatívny návrh pracovnej skupiny je, aby sa ten počet znížil na päť členov, teda predseda, tajomník a traja členovia rady. Keď ide o počet výborníkov navrhnuté je, aby sa znížil z terajšieho počtu 31 na 21. Podotkol pritom, že doterajší štatút bude platný po nové lokálne voľby a potom sa už má uplatňovať nový. Návrh na doplnok vzťahujúci sa na počet výborníkov zhromaždenia obce podal výborník Gavra Govorčín. Navrhol, aby sa počet výborníkov znížil z 31 na 25. Podľa jeho zdôvodnenia je to počet, ktorý bude prajný aj pre menšie politické strany, ktoré majú svojich predstaviteľov v zhromaždení. Po rozsiahlejšej diskusii za a proti tomuto návrhu, doplnok bol hlasovaním schválený.

Bez diskusie výborníci schválili Uznesenie o začiatku postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce B. Petrovec. Ďalej sa diskutovalo o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec. Predseda zhromaždenia obce Ján Šuľan vysvetlil, že špecialisti zdravotnej ochrany, ktorí prichádzajú pracovať do Domu zdravia v Petrovci sú do určitej miery financovaní z obce. Novinkou je, že sa aj práca defektológa-logopéda bude financovať takýmto spôsobom.

Škôlka a sociálna ochrana

Výborníci posúdili a vyniesli aj Uznesenie o zmene v Predškolskej ustanovizni Včielka. Vzťahovalo sa to na škôlku v Kulpíne, kde po dostavbe budovy namiesto troch budú pracovať so štyrmi skupinami škôlkarov. Otvorenie meškalo, lebo bolo treba vybaviť povolenie na používanie objektu. Preto sa pracovať v Kulpíne začalo iba teraz v októbri. Na otázku výborníkov, koľko nových robotníkov sa tuná zamestná, predseda obce Srđan Simić odpovedal, že Ministerstvo pre správu a lokálnu samosprávu povolilo prijať troch zamestnancov. Zároveň poďakoval riaditeľke PU Včielka Zuzane Pašićovej, že zotrvala v predsavzatí zrekonštruovať doterajšiu a dostavať novú časť budovy kulpínskej škôlky, na ktorú finančne prispeli pokrajina a obec.

Vynesený bol i Akčný plán pre oblasti sociálna a zdravotná ochrana v rokoch 2018-2020, schválené zmeny o založení Rady pre zdravie Obce B. Petrovec. Z funkcie riaditeľa SVD odvolali a následne na nasledovné štvorročné obdobie vymenovali doterajšiu riaditeľku Vieru Krstovskú.

Záverom odznelo niekoľko výborníckych otázok.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs