Oslávili Deň Bajše

16.jún 2019

Oslávili Deň Bajše

Deň osady oslávili občania Bajše so svojimi hosťmi včera popoludní a večer. Oslava sa začala slávnostnou schôdzou Rady Miestneho spoločenstva Bajša vo veľkej sieni Hasičského domu. Pokračovala početnými podujatiami v Dedinskom dome a na jeho nádvorí.

Medzi prítomnými bol primátor obce Báčska Topola Gábor Kislinder ako i primátor Kelébie József Maczko. Nechýbali ani zástupcovia cirkevných spoločenstiev, civilných organizácií, politických strán a Rady MS Bajša na čele s jej predsedom Karolom Lackovičom, ktorý prítomných privítal. Zmienil sa skrátka o tom, čo v dedine bolo urobené na pláne komunálnej výstavby a čo nasleduje.

Ďakovné listiny

Už trinásty ďakovné listiny dostali jednotlivci a organizácie, ktoré sa pričinili o rozvoj Bajše. Jej prvý muž Karol Lackovič významné ocenenia udelil Róbertovi Szilágyimu, podniku MS komerc respektíve jeho majiteľovi Zvonimirovi Mišićovi a Mládežníckemu šachovému klubu Lajosa Szégiho; uznanie prevzal jeho predseda Gábor Kocsis.

Titulom čestného občana Bajše MS Bajša poctila Férencza Horváta.

Úvodná časť programu oslavy sa začala vystúpením žiakov ZŠ Bratstva a jednoty. Zaspievali pesničky po srbsky, po maďarsky a po slovensky a odzneli aj prednesy básní. Poslucháčky a poslucháči hudobnej školy spestrili podujatie hrou na klavír a na citrách

Výstavy, balíčky, pobavenie

Prítomní sa potom presunuli na pôdu Miestneho spoločenstva, kde boli nainštalované dve výstavy. V chodbe si pozreli fotografie viacerých autorov na tému Bajšianska každodennosť. V zasadačke MS videli obrazy, ktoré vznikli vlani, v rámci tradičného 13. výtvarníckeho tábora. Obide výstavy otvoril László Kolár.

Tajomník Miestneho spoločenstva Edvin Ploh udelil odmeny autorom najlepších kolekcií fotografií. Tešili sa z nich Karolina Sekerešová, Bojan Zorić, Allert Kecskés, Donatella Dávidová a Nikoleta Gagićová.

Zvyšná časť tohtoročnej oslavy Dňa Bajše sa konala vonku. Na javisku radom udelili balíky matkám detí narodených roku 2018 ako i úspešným mladým športovcom. Bajša je dávno známa svojimi darcami krvi. Tí sú zrejme i skromní, lebo si neprišli vyzdvihnúť prichystané odmeny.

Nasledoval folklórny program, v ktorom sa predstavili mladší a starší tanečníci. Mnohí z hostí, ktorí pod prístreškami už ujedali z chutných jedál skočili na rovné nohy, keď najmladší členovia DHS Bajša predviedli hasenie požiara.

Večer Bajšanom a ich hosťom z okolia a Maďarska vyhrávala skupina Palma z Báčskej Topole a Garavi sokak z Nového Sadu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs