Osoby s invaliditou v druhom pláne

26.okt 2017

Osoby s invaliditou v druhom pláne

Zľava: Nataša Herorová a Marija Vrebalovová

V Novom Sade dnes prebiehala konferencia na tému prístupných komunikácií, ktorá mala za cieľ zviditeľniť, alebo otvoriť nové témy týkajúce sa marginalizovaných skupín ľudí, najmä osôb s invaliditou a akým spôsobom môžu samotné médiá prispieť k dostupnosti svojich obsahov aj týmto osobám.  

Konferenciu zorganizovala agentúra Heror Media Pont a zúčastnili sa na nej predstavitelia vojvodinských zväzov nevidiacich a nepočujúcich, konzultantka pre dostupnosť Marija Vrebalovová, PR Nadácie Nový Sad Európske hlavné mesto kultúry 2010 Mirjana Kovačevićová, poradkyňa v kabinete Poverenca pre ochranu rovnosti Tamara Vlaškalinová a ďalší.

Konferenciu tlmočili aj do posunkovej reči

Účastníci sa zmieňovali najmä o problémoch, s ktorými sa osoby s invaliditou stretávajú – začnúc od neprístupných objektov, nesprávne postavených dlažieb pre nevidiacich, nedostatku tlmočníkov posunkovej reči až po ľudský faktor, čiže neuznávanie osôb s invaliditou ako rovnoprávnych členov spoločnosti. V súvise s tým poradkyňa Vlaškalinová vyzvala všetkých, aby prihlasovali akty diskriminácie, lebo ako povedala, každým prihlásením sa nerieši iba jeden prípad, ale problém viacerých osôb, ktoré sa stretávajú s rovnakým alebo podobným problémom.

 

Výsledky ankety

Výsledky prezentoval Károly Király (vľavo)

Zároveň prezentovali aj výsledky online ankety, ktorá bola dostupná na našej webovej stránke a stránke denníka Magyar Szó. Anketu hodnotil Károly Király, profesor v Strednej elektrotechnickej škole Mihajla Pupina v Novom Sade. Anketa sa vzťahovala na informovanie v materinskom jazyku a dostupnosť médií osobám s invaliditou, respektíve vzťah k osobám s invaliditou. Ako konštatoval, podobné odpovede boli v oboch anketách, z ktorých vyplynulo, že si verejnosť uvedomuje existenciu osôb s invaliditou a ich potreby, ale takisto existuje aj odpor k osobám s invaliditou. Táto odpoveď sa vyskytla vo veľmi malom percente, ale ako Király konštatoval, je šokujúce, že sa vôbec vyskytla.

Záverom konferencie konštatovali, že by médiá, vrátane aj menšinových, mali byť dostupnejšie osobám s invaliditou. Zväčšenie písmen na webových stránkach alebo audio nahrávky, titulkovanie v televíznych vysielaniach alebo tlačenie novín Braillovým písmom sú iba niektoré z možných riešení.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs