STARÁ PAZOVA: Vzácne darčeky k 500. výročiu reformácie

28.okt 2017

STARÁ PAZOVA: Vzácne darčeky k 500. výročiu reformácie

V Starej Pazove bolo vo štvrtok rušno. Členovia evanjelického cirkevného zboru privítali množstvo hostí na miestnej oslave 500. výročia reformácie. Bolo to celodenné cirkevné sústredenie, v rámci ktorého odzneli prednášky, večierok poézie, prezentácia publikácie, vernisáž dvoch dokumentárnych výstav, odhalenie monumentálnej sochy, zasadenie stromu reformácie a naposledy aj slávnostný program.

Prezentácia knihy

Jadro aktivít pazovských cirkevníkov bol však v budove Hurbanovskej fary a na farskom nádvorí. Pekným darčekom nielen pre domácich evanjelikov, ale aj pre celú evanjelickú cirkev vo Vojvodine je vydanie monografickej knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch, ktorú naša verejnosť čakala takmer osemdesiat rokov. Na jej realizácii za posledných osem rokov pracoval početný tím pod vedením zostavovateľky farárky Svetlany Fojnićovej-Feldyovej. Ide o reprezentačnú publikáciu nadväzujúcu na monografiu biskupa Adama Vereša z roku 1930.

V preplnenej farskej sieni čerstvo vytlačenú knihu prezentovali aj verejnosti. Na úvod zaspievali členovia zmiešaného zboru Tília pod taktovkou dirigentky Anny Đurđevićovej a potom zostavovateľka sprítomnila ideu o vzniku tejto knihy a dlhé a obsažné práce k zrodu  zborníka, ktorý postupom času získal tvar bohato ilustrovanej monografie. Zároveň adresovala slová vďaky všetkým tým, ktorí priložili ruky a svoj zručnosti a vedomosti k jej zrodu.

Miestny farár Igor Feldy, ktorý bol aj moderátorom večierka, vyzval aj vlastné deti, aby prečítali svoje krátke úvahy o tom ako prežívali roky pri vzniku tejto knihy. Slová z pera posudzovateľov prečítala profesorka Viera Diovčošová.

Potom slovo odovzdali hosťom. Potešenie z vydania publikácie vyjadrili Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Autorom a tímu, ktorý sa podieľal pri realizácii knihy, rozdali aj prvé výtlačky a ostatní záujemcovia si knihu mohli kúpiť.

Výstavy, skulptúra a strom reformácie

Predtým ako sa návštevníci Hurbanovskej fary rozbehli po ďalších miestnostiach starej fary, v ktorých boli nainštalované dve dokumentárne výstavy ich obsah sprítomnila autorka výstav a archivárka v ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku Katarína Verešová.

Ide o výstavy z príležitosti 500. výročia reformácie a 200. výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Vystavené sú rôzne veci, kusy nábytku, ale i listy, fotografie, dokumenty v Hurbanovskej spomienkovej izbe, ako aj knihy, predovšetkým biblie a iné cirkevné vydania týkajúce s Dr. Martina Luthera a reformácie.

Na nádvorí medzi farami pri tejto príležitosti miestny farár Igor Feldy posvätil aj monumentálnu drevenú sochu pomenovanú Utrpenie. Tá vznikla z niekdajšieho stromu, moruše, v rodine akademického sochára Jána Stupavského. Potom cirkevní hodnostári a predstavitelia cirkevných zborov na tomto dvore spoločne zasadli aj strom reformácie. O význame sadenia stromu reformácie hovoril farár kysáčsky Ondrej Marčok.

Záverom dňa v divadelnej sieni pri Slovenskom národnom dome odznel aj večierok venovaný 500. výročiu reformácie, v rámci ktorého sa vystúpili početní umelci, deti a sólisti a prítomnému obecenstvu sa prihováral aj Dr. Roland Werner.

Pazovčanov dodnes riadi hurbanovský duch! Znamená to, že pri nejakej duchovnej slávnosti v cirkevnom zbore sa v Starej Pazove zmobilizujú všetky sily a usilovne sa každý, súmerne cirkevným povinnostiam zaangažuje tak, aby sa urobilo podľa spoločenských zborových predstáv.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs