OTVORENÝ LIST: Ohľadom voľby riaditeľa školy v Kysáči

23.júl 2014

OTVORENÝ LIST: Ohľadom voľby riaditeľa školy v Kysáči

Vážená redakcia,

Budova základnej školy v Kysáči (Foto: E. Šranková)

Budova základnej školy v Kysáči (Foto: E. Šranková)

vo vašich a v našich novinách ste, v rámci informovania o činnosti Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jej orgánov, informovali aj o priebehu voľby riaditeľa základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči. Vzhľadom na skutočnosť, že som zapojená do tohto procesu a v záujme pravdivého informovania o tejto udalosti, ktorej význam presahuje osobné a lokálne záujmy, prosím Vás uverejniť tento môj otvorený list:

Problém nastal vtedy, keď Školský výbor hlasovaním väčšinou hlasov (7 : 1) podporil kandidátku Ľudmilu Berediovú-Stupavskú a nie aktuálnu riaditeľku Annu Gašparovićovú, ktorá získala väčšinu hlasov kolektívu. Zákon je predsa ohľadom tohto jasný a hovorí, že voľbu riaditeľa koná Školský výbor, po zadovážení mienky Učiteľskej rady a ostatných zamestnancov školy, a pre vybraného kandidáta žiada aj súhlas NRSNM a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. V tomto smere Školský výbor aj konal, keď po zasadnutí, na ktorom navrhol kandidáta, odoslal 20. mája t. r. úradný list na NRSNM, v ktorom žiada o poskytnutie predbežného súhlasu.

Takýto postup sa konal nielen podľa najnovších výmen štatútu školy z roku 2013, ale aj na základe tlmočenia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, v ktorom sa hovorí: Pokrajinský sekretariát je takej mienky, že je najúčinnejšie a v súlade s článkom 60 zákona, aby orgán správy poverený voľbou riaditeľa najprv spresnil návrh rozhodnutia o voľbe určitého kandidáta a ten návrh zaslal príslušnej národnostnej rade na predbežný súhlas. Po získaní predbežného súhlasu orgán správy má rozhodnúť o voľbe riaditeľa a rozhodnutie s príslušnou dokumentáciou zaslať pokrajinskému sekretariátu na získanie súhlasu.

V NRSNM ohľadom tejto žiadosti 26. mája zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý nerozhodoval o žiadosti Školského výboru, ale na základe informácií, ktoré dostal od aktuálnej riaditeľky ZŠ Ľudovíta Štúra, výbor schválil rozhodnutie, že podá prihlášku na Mestskú školskú inšpekciu, aby zhliadla procedúru voľby riaditeľa školy, postup voľby členov školského výboru a hospodárenie školy.Inšpektorka uzavrela, že proces voľby riaditeľa a vymenovanie členov školského výboru boli v súlade so zákonom a že Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny bola konzultovaná ohľadom návrhu kandidátov. Podľa jej mienky nie sú dôvody na zrušenie konkurzu.

NRSNM zaslala 9. júna t. r. list Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, v ktorom informuje Ljubicu Srđanov, námestníčku pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, že podala prihlášku na inšpekciu, že v telefonickom rozhovore s inšpektorkou je informovaná o tom, že je kontrola vykonaná a že čakajú úradnú zápisnicu, po prijatí ktorej NRSNM poskytne súhlas na voľbu riaditeľa.

Zápisnica školskej inšpektorky bola napísaná 17. júna a Národnostná rada ju dostala predtým, ako mala svoje posledné zasadnutie v Aradáči 23. júna 2014. V správe zo zasadnutia, ktorá bola zverejnená v Hlase ľudu v č. 26 na s. 5, sa dozvedám, že členovia neboli dôkladne informovaní o zápisnici, a že diskusia šla v inom smere, a preto neschválili rozhodnutie, aj keď predtým zahlásili, že ho schvália. Keďže adekvátne rozhodnutie nebolo, Školský výbor zasadal 26. júna a na svojom zasadnutí konštatoval, že škola dodržala zákonný záväzok ohľadom požadovania súhlasu na voľbu riaditeľa školy a keďže ani po mesačnom odstupe NRSNM nedodala mienku ani súhlas, získali sa podmienky na schválenie rozhodnutia o voľbe riaditeľa školy.

Na ujasnenie, článok 60 odsek 4 Zákona hovorí: Ak národnostná rada národnostnej menšiny nedodá mienku, respektíve predbežný súhlas, v lehote 15 dní od prijatia požiadavky, považuje sa, že mienka, čiže súhlas je daný.

Medzičasom 25. júna zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý je už v technickom mandáte, na ktorom predsedníčka výboru Svetlana Zolňanová zdôraznila, že procedúra voľby neprebiehala podľa zákona, začala sa skôr, ako vypršalo 15 dní, a skôr, ako zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý mal dať mienku o kandidátkach, a schvaľuje rozhodnutie, ktoré je aj zverejnené v Hlase ľudu č. 28, s. 5, že je potrebné napísať úradný list Pokrajinskej inšpekcii pre školstvo, že podľa ich mienky výberové konanie nebolo v súlade so zákonom, a preto nepodporujú ani jednu z kandidátok a budú si žiadať zopakovanie súbehu. Členom výboru pritom neboli predostreté nijaké písané argumenty, ktoré by im dali prehľad o priebehu celej záležitosti, a tak sa, dvíhaním rúk, vyjadrili o mienke, ktorú im predostrela iba predsedníčka výboru podľa vlastného názoru.

V rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu, v ktorom sa odmieta poskytovanie súhlasu k Rozhodnutiu Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči zo dňa 26. júna 2014, okrem iného sa konštatuje, že  Národnostná rada dodatočne, po vypršaní lehoty z článku 60 odsek 4 uvedeného zákona dodala svoje rozhodnutie o odmietnutí predbežného súhlasu.

V rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu o odmietnutí poskytovania súhlasu kandidátke Ľudmile Berediovej-Stupavskej sa uvádza aj to, že sa pri podávaní žiadosti o súhlas podal iba výťah zo zápisnice Školského výboru, čo nezodpovedá pravde, lebo bola odovzdaná celá zápisnica s rozhodnutím o výbere kandidáta, čo je potvrdené aj pečiatkou pri odovzdávaní / prijímaní dokumentácie.

Do tohto predsavzatia som sa pustila s čistým svedomím a plným elánom, v nádeji, že svoju kapacitu využijem v prospech prosperity kysáčskej školy. Nechcem útočiť na nikoho, ale nedovolím ani útok na seba, vedomá si toho, že mojou jedinou „chybou“ v tomto prípade je to, že som podala kandidatúru na miesto riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra, ktorej zachovanie dobrého mena je aj mojím cieľom.

Ľudmila Berediová-Stupavská

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs