Ozaj dôležité

6.feb 2015

Ozaj dôležité

06zelkomitJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ŽELJKO MITKOVSKI, NADÁCIA ANA A VLADE DIVAC

– Jedným z významných aspektov činnosti nadácie sú aj mládežnícke projekty?

– Naša nadácia v roku 2011 začala realizáciu svojho mládežníckeho programu pomenovaného Skutočne dôležité. Už počas ďalšieho roku, na základe identifikovania problémov mladých ľudí, vyštartovala s online platformou pre granty určené formálnym a neformálnym skupinám. V roku 2013 podporili sme päťdesiat projektov mladých v dvadsiatich troch mestách. Pred dvoma rokmi nadácia začala realizáciu projektu s názvom Divac mládežnícke fondy a uzavrela partnerstvá s piatimi obcami. Prostredníctvom tohto projektu sme dokázali zapojiť mladých ľudí do procesu vynášania rozhodnutí, a to tak, že spoločne s obcou stanovujeme spoločný fond, s ktorými nakladá desať mládežníkov a členov výborov Divac mládežnícky fond, ktorí vypisujú súbeh a rozhodujú o pridelení prostriedkov. Cez tento úspešný model nadácia aktivovala i neformálne skupiny a mladých z vidieckych prostredí realizujúc až 94 projektov a rozširujúc ten základný na štyri ďalšie partnerské obce.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs