Vytýčili si priority

6.feb 2015

Vytýčili si priority

Časť členov nového zloženia výboru v čele s predsedníčkou Annou Jaškovou (vľavo)

Časť členov nového zloženia výboru v čele s predsedníčkou Annou Jaškovou (vľavo)

ZASADAL VÝBOR PRE INFORMOVANIE NRSNM

Nevyhnutná privatizácia lokálnych médií, permanentné zdokonaľovanie novinárov a všeobecné zasadzovanie za kvalitnejšie mediálne obsahy budú prioritami Výboru pre informovanie NRSNM v nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období.

Tou prvou a možno aj najpálčivejšou otázkou sa naplno začnú zaoberať už teraz. Podotkla to predsedníčka výboru Anna Jašková na prvom zasadnutí, ktoré tento výbor usporiadal v utorok 3. februára.

Výbor bude pracovať v deväťčlennom zložení, vrátane predsedníčky Jaškovej. Pre lepšiu transparentnosť distribuovaných financií, prostriedky, ktoré budú pridelené výboru, budú distribuovať cez interné súbehy, o ktoré sa budú uchádzať novinári, respektíve študenti.

Keď ide o štruktúru pôsobenia výbor bude aj naďalej fungovať prostredníctvom niekoľkých komisií. Komisia pre produkciu bude mať na starosti distribúciu prostriedkov určených na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a iných obsahov. Možnosť uchádzať sa o prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne združenia, asociácie. Predseda tejto komisie zatiaľ nie je určený, čiže navrhnutý kandidát v čase zasadnutia nepotvrdil, respektíve neodmietol miesto predsedu komisie. Permanentné vzdelávanie novinárov a hlásateľov bude hlavným zámerom Komisie pre edukáciu. Predsedníčkou tejto komisie bude Milina Florianová. Podporou novinárov, študentov a pracovníkov v médiách v najširšom zmysle slova sa bude zaoberať Komisia pre jednorazové granty pre školenie a prax. Ako predsedníčka výboru povedala, komisia bude podporovať osobnú iniciatívu našich terajších a budúcich novinárov v ich úsilí zdokonaliť sa doma a v zahraničí. Predsedníčkou tejto komisie bude Viera Dorčová-Babiaková. Súťaže, ktoré Výbor pre informovanie priamo organizuje alebo finančne podporuje, bude mať na starosti Komisia pre súťaže. Pripomíname, že ide o súťaž o Cenu Anny Nemogovej-Kolárovej, súťaž Asociácie slovenských novinárov, Moja najfotka a Zornička open. Na miesto predsedníčky tejto komisie navrhli a schválili Annu Simonovićovú. Poslednou schválenou, no určite nie menej dôležitou komisiou, je Komisia pre web. Predsedníčka Jašková opodstatnila formovanie tejto komisie tým, že si v rámci Stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 stanovili podporu zakladania a zveľaďovania internetových produkcií a obsahov. Podporovať sa budú obsahy – blog, portál, klasická webová stránka, advertising a predsedníčkou tejto komisie bude Svetlana Surová.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs