Oznámenie pre držiteľov cestovných dokladov Srbskej republiky

29.júl 2013

Zmenou príslušných predpisov EÚ začali od 19. júla 2013 platiť pre cudzincov vstupujúcich na územie schengenského priestoru nové kritériá týkajúce sa platnosti cestovných dokumentov. Platnosť cestovného dokladu musí byť najmenej o 3 mesiace dlhšia ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov; v odôvodnených núdzových prípadoch môže byť od tejto podmienky upustené (každý prípad sa posudzuje jednotlivo).

Cestujúcim, ktorých pasy nespĺňajú uvedené podmienky bude vstup na hranici zamietnutý.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs