Pamiatka na dobrého duchovného vodcu

25.nov 2013

Pamiatka na dobrého duchovného vodcu

V rámci osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča občania tejto dediny si pripomínajú významné osobnosti, ktoré pôsobia a pôsobili v tomto prostredí. Oslavný výbor a MOMS Kysáč vo štvrtok 21. novembra v Slovenskom národnom dome usporiadali večierok venovaný nedožitej osemdesiatke biskupa Andreja Berediho. V mene oslavného výboru Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka, inak biskupova dcéra, privítala hostí, medzi ktorými boli: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Michal Spevák, prvý predseda MSJ, Rastislav Surový, čestný predseda MSS a MOMS Kysáč, Ján Babiak, bývalý predseda MSS, Jarmila Struhárová, predsedníčka MOMS Nový Sad, Ján Slávik, predseda Rady MS, Ondrej Marčok, farár kysáčsky, Anna Gašparovićová, riaditeľka ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. V delegácii zo Slovenska boli: Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Stanislav Bajaník, člen Matice slovenskej a Svetového združenia Slovákov v zahraničí, a Viera Tapalagová, expertka Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Spomienky na nebohého biskupa Berediho z rôznych zorných uhlov okrem spomenutých hostí sprítomnili Anna Babiaková a Ján Struhár, ktorý prečítal príspevky Daniela Dudka a Jána Labátha. Báseň zarecitovala Elena Surová a prečítala úryvok z interview s biskupom z pera Vladislavy Lovásovej. Na A. Berediho ako duchovného pastiera si zaspomínali Ružena Domoniová a moderátorka Anna Legíňová.

O osobnosti biskupa Berediho na večierku hovoril aj Stanislav Bajaník (stojí)

O osobnosti biskupa Berediho na večierku hovoril aj Stanislav Bajaník (stojí)

ThDr. Andrej Beredi sa narodil 21. novembra 1933 v Erdevíku, kde vychodil základnú školu. Roku 1951 zakončil gymnázium v Petrovci, kam sa neraz prepravoval pešo. Teológiu vyštudoval v Belehrade na Pravoslávnej teologickej fakulte a roku 1958 bol vysvätený za kňaza. V jeseň toho istého roku odišiel na postgraduálne štúdiá do Nemecka. Úrad farára v Kysáči prevzal 1. decembra 1962 a zastával ho plných 21 rokov. Počas úradovania v Kysáči dbal, aby cirkevný zbor bol vo všetkom príkladný, a roku 1972 vybudovali v tejto osade nový cirkevno-duchovný zborový dom. Za biskupa SEAVC v Juhoslávii ho inštalovali 20. novembra 1983 v Novom Sade a túto funkciu zastával 13 rokov, do svojej smrti 22. mája 1996. Biskupovi Beredimu v Bratislave roku 1989 udelili čestný doktorát teológie. Pracoval v neblahých rokoch, v období totality a prelomu ideologického systému.

Na večierku si na neho v dobrom spomínali tí, ktorí ho uctievajú a nosia v srdci. Spomínali na kňaza, seniora, biskupa, redaktora, básnika, vlastenca, národovca, ekumenistu a priateľa, svojho zástupcu v európskych a svetových duchovných korporáciách, ktorý zaoral a zanechal po sebe dlhú a hlbokú brázdu na vinici Pánovej cirkvi. Spomínali na jeho úlohu pri obnovení MSJ, ktorej dal širokú podporu. Ale predovšetkým spomínali na dobrého, pracovitého človeka, tichého a skromného, starostlivého manžela a otca. Spomínali na mimoriadne vzdelaného duchovného vodcu, o čom nasvedčuje bohaté dielo a nespočetné funkcie, ktoré vykonával doma a v zahraničí. Nikdy si však nezakladal na sláve pozemskej.

Bol osobnosťou, ktorej gravitačné vlny a vízie siahajú do dnešných dní.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs