Predpoklady pestovania

12.apr 2013

ZDRAVIE NAŠE KAŽDODENNÉ (90)

 

Liečivé rastliny sa používajú čerstvé alebo sušené, vnútorne lebo zvonku, nespracované alebo spracované v rozličných formách, samostatne alebo s inými liečivami, prípadne aj synteticky vyrobenými. Ich kvalita a vlastnosti nezávisia len od spôsobu použitia, ale najmä od spôsobu pestovania.

Na toto treba vyhovujúci pozemok, primeraný inventár, náležité vedomosti a skúsenosti (záhradnícke a roľnícke) a kvalitné semená.

Pri výbere pozemku a rastlín na pestovanie sú smerodajné: poloha, úrodnosť pôdy, prostredie a podnebie. Pestuje sa buď jeden druh rastlín (monokultúra), alebo viac druhov (zmiešaná kultúra), prípadne sa kombinujú rastliny s krátkym trvaním (medzikultúra), alebo sa na stanovišti rozmnožujú tie divorastúce (polokultúra).

Základným pravidlom je, že sa rastliny pestujú na pôde im primeranej. Piesočnaté, tzv. ľahké pôdy sú vzdušné a ľahko sa obrábajú, ale nezadržiavajú vlahu a majú málo živín. Ílovité, čiže ťažké pôdy majú dosť živín  a vody, ale sú málo vzdušné a ťažko sa obrábajú. Hlinité, tzv. stredné pôdy sa vlastnosťami zaraďujú do stredu obidvoch a darí sa v nich rastlinám nevyžadujúcim osobitnú pozornosť. Pôdy bohaté na humus, teda humózne, zaručujú stály príjem živín, ktoré sa uvoľňujú rozkladným pôsobením baktérií, húb, plesní a podobne na odumretých rastlinách a živočíchoch, keď majú dosť vzduchu, tepla i vlahy. Rašelina je vlastne kyslý humus a spôsobuje kyslú reakciu pôdy: darí sa v nej len veľmi malému počtu rastlín. Liečivé rastliny si vo veľkej miere nárokujú neutrálnu reakciu, medzi kyslou a alkalickou, čiže zásaditou.

Liečivé rastliny, pestované na väčších plochách s mechanizáciou kultivácie a zberu, aby výnos bol rentabilný, sa zaraďujú do bežného osevného postupu. Inak sa pestujú zväčša po domácky alebo ako záhradné rastliny.

Z jednoročných rastlín sa nikdy neseje ten istý alebo príbuzný druh po sebe (aby sa pôda jednostranne nevyčerpala), ale treba ich striedať, prípadne kombinovať s dvojročnými, aby sa využil priestor. Trváce rastliny vyžadujú po čase zmenu pozemku s vhodnou predplodinou, ktorá by zlepšila pôdu a zanechala ju v dobrom stave, teda čistú, bez buriny. Vhodnými predplodinami sú hnojené okopaniny alebo strukoviny.

Jedovaté rastliny sa pestujú podľa osobitných úprav a odborných pokynov. Pozemok je potrebné oplotiť a výrazne označiť. Nejedovaté rastliny sa hneď po nich nesmú pestovať.

(V budúcom čísle: Príprava a hnojenie pôdy)

  Pripravil: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs