V prospech médií alebo proti nim?

22.okt 2013

V prospech médií alebo proti nim?

Účastníci rozpravy vyjadrili obavy o osud médií

Účastníci rozpravy vyjadrili obavy o osud médií

Z VEREJNEJ ROZPRAVY O NÁVRHOCH NOVÝCH MEDIÁLNYCH ZÁKONOV V NOVOM SADE

V marci tohto roku boli aktuálne verejné rozpravy o Návrhu zákona o verejnom informovaní. V týchto dňoch sú zasa aktuálne dva návrhy nových mediálnych zákonov – Návrh zákona o elektronických médiách, ako aj Návrh zákona o verejných servisoch.

V stredu 16. októbra v Štúdiu M Novosadského rozhlasu prebiehala prvá verejná rozprava o nich. Viedla ju tajomníčka Ministerstva kultúry a informovania Gordana Predićová a námestník ministra kultúry a informovania Saša Mirković. Zdôraznili, že všetky pripomienky na návrh zákona budú zvážené. Potom upravené návrhy postúpia na ministerstvo, stadiaľ do Bruselu a nakoniec do vlády a parlamentu. Podľa ich predpokladov o návrhoch zákonov by poslanci Národného zhromaždenia Srbska mali rokovať koncom novembra.

Keď ide o Návrh zákona o elektronických médiách, najviac poznámok odznelo v súvislosti s privatizovaním lokálnych médií. Ich predstavitelia  vyjadrili svoj nesúhlas k tomu, aby pre verejné servisy bolo prijateľné financovanie z rozpočtu, kým pre lokálne médiá má byť zakázané. Pripomienky boli aj k statusu a voľbe členov regulačného telesa, ktorí by podľa návrhu mali byť v stálom pracovnom pomere. Podľa návrhu členov môžu navrhnúť parlament, novinárske združenia, cirkev atď., a to iba zo svojich radov, čím sa zužuje možný výber.

Všetci boli jednotní v tom, že privatizáciou zaniknú médiá vysielajúce vo viacerých jazykoch, ktoré sú pre Vojvodinu veľmi dôležité. Kritiky sa ušli aj Organizácii o bezpečnosti a spolupráci v Európe (OBSE), ktorá propaguje reformu mediálnej scény v Srbsku a dovoľuje, na strane jednej, aby sa počas nadchádzajúcich dvoch rokov verejné servisy financovali z rozpočtu, kým na strane druhej nemá námietky na vytlačenie lokálnych samospráv z vlastníctva lokálnych médií.

Druhá časť rozpravy bola zameraná na Návrh zákona o verejných servisoch. Najviac polemiky sa viedlo ohľadom financovania RTS A RTV. Odznel návrh, aby sa rozpočtové prostriedky určené verejným servisom delili v pomere 75 : 25 v prospech Rádio-televízie Srbska a nie v pomere 80 : 20. Dátumom nadobudnutia platnosti tohto zákona Rádiodifúzna ustanovizeň Srbska a Rádiodifúzna ustanovizeň Vojvodiny budú pokračovať v práci pod menom Verejná mediálna ustanovizeň Rádio-televízia Srbska, resp. Verejná mediálna ustanovizeň Rádio-televízia Vojvodiny. Návrh zákona stanovuje i to, že sú republiková a pokrajinská vláda povinné do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti zákona zabezpečiť prostriedky na obnovu zničenej infraštruktúry verejného servisu.

Verejné rozpravy, ktoré okrem v Novom Sade prebiehali aj  v Belehrade a Kragujevci, organizovalo Ministerstvo kultúry a informovania za pomoci OBSE.

J. Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs