Rada by rada zaviedla nové…

11.júl 2013

Ústavný súd Republiky Srbsko 25. apríla 2013 zistil, že Rozhodnutie o zavedení samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2014 nie je v súlade s Ústavou a zákonom. Súd zároveň zrušil povinné odvody z platov, príjmov z poľnohospodárstva a iných zdrojov zisku občanov Hložian. Rozhorčenie mnohých zamestnancov spôsobila najmä skutočnosť, že Miestne spoločenstvo Hložany o zániku povinnosti odvádzania prostriedkov na konto samozdanenia neinformovalo hneď a rovnako expeditívne ich zamestnávateľov, takže podaktorým vyrúbené percento stiahli aj z májových platov. Pritom sa rozhodnutie Ústavného súdu stalo právoplatným dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Republiky Srbska a bolo zverejnené i v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, č. 5, už 30. apríla 2013.

Zato Rada Miestneho spoločenstva Hložany bola omnoho pohotovejšia ohľadne pokusu o nové zavedenie samozdanenia, na ktorom sa uzhodla na 12. schôdzi už 12. júna (!) t. r., keď schválila uznesenie, ktorým navrhuje zavedenie samozdanenia na území MS Hložany na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2018. Touto prácou MS Hložany bolo poverené rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (na schôdzi 27. júna 2013) a možno si ho pozrieť v okne Miestneho spoločenstva Hložany. Verejná rozprava o spôsobe a cieľoch navrhnutého samozdanenia prebieha od 1. do 16. júla 2013. V texte oznámenia o rozprave sa uvádza, že poznámky, návrhy a sugescie k uvedenému uzneseniu možno v stanovenej lehote doručiť písomne Rade Miestneho spoločenstva Hložany, každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. osobne v kancelárii Miestneho spoločenstva Hložany alebo poštou. Dvere úradu síce v uvedenom termíne otvorené boli (a hádam aj sú), lež tajomníka prípadní autori poznámok, návrhov a sugescií za nimi nájsť sotva mohli, lebo vraj je (bol) na dovolenke. Sami sme, ani pri opakovanej návšteve úradu MS, nenašli nikoho, kto by poskytol dodatočné vysvetlivky ohľadne predloženého textu návrhu na budúce samozdanenie, ktoré by inak mali schváliť alebo zamietnuť občania Hložian na referende, ako sa neúradne dozvedáme, avizovanom na prvú polovicu septembra 2013.

RMS HLOŽANY BOČÍ OD OČÍ VEREJNOSTI?

Na rozdiel od niektorých rád miestnych spoločenstiev, ktoré svoju činnosť stále zviditeľňujú aj tým, že umožňujú, t. j. zabezpečujú prítomnosť na svojich schôdzach predstaviteľov médií, členovia RMS Hložany sa už zo dva roky stretávajú „za zavretými dverami“. Žeby preto, aby tí, ktorí ich zvolili, nemali včasné a ucelené informácie o ich práci a najmä o tom, ako sa využíva rozpočet? Nakoľko nám je známe, občania Hložian doteraz neboli z pôdy RMS oboznámení s tým, ako a prečo RMS pri realizácii referenda v decembri 2009, ktorým bolo zavedené teraz už Ústavným súdom zrušené samozdanenie, porušilo Ústavu, respektíve zákon. Nedostalo sa im ani ospravedlnenie RMS, inak zvolenej začiatkom bežného roku, trebárs v nej „sedia“ aj podaktorí členovia predchádzajúcej zostavy v čele s predsedom Jánom Bohušom, ktorí sa pričinili o referendum v novembri 2009. Hložančania už dávnejšie nie sú o činnosti ich RMS, tobôž nie o záverečnom účte, informovaní prostredníctvom predstaviteľov médií na základe ich prítomnosti na schôdzach. Takže im nie je známe, či RMS pripravila (ak im už neprezentovala) analýzu spotreby prostriedkov získaných zo samozdanenia v predchádzajúcom období… Občania Hložian by o. i. radi vedeli, kto a koľko ráz bol na Slovensku „za dedinské peniaze“ a čo konkrétne osada má z temer desaťročného partnerstva s mestom Holíč… RMS od 5. novembra 2009, nakoľko je známe, nezorganizovala ani zhromaždenie občanov.

NÁVRH NA NOVÉ SAMOZDANENIE V ZRKADLE PREDCHÁDZAJÚCEHO

Pichľavá téma...

Pichľavá téma…

V predbežnom návrhu rozhodnutia o budúcom zavedení samozdanenia, ktoré by občania Hložian mali schváliť v septembri t. r., sa uvádza, že z celkovej sumy (zatiaľ ani orientačne nevytýčenej) by na investície malo pripadnúť 60 %, na údržbu objektov Miestneho spoločenstva 10 %, na športové, kultúrne a iné občianske organizácie a združenia 15 %, na činnosť MS Hložany 10 % a na rodičovské príplatky, respektíve nevyhnutné potreby 5 %. Z prostriedkov určených na investície by sa malo o. i. vyfinancovať: dokončenie výstavby sústavy kanalizácie, výstavba studní pre potreby vodovodu a rekonštrukcia vodovodnej siete, „prezliekanie“ asfaltiek v dedine, výstavba športovej haly a bazénu, výstavba atmosferickej kanalizácie, ubytovacích kapacít, komunálnej infraštruktúry v priemyselnej zóne… Prostriedky získané zo samozdanenia by, ako sa uvádza, mali poslúžiť aj ako iniciálne prostriedky pri uchádzaní o tie z Národného investičného plánu, Pokrajinského fondu pre kapitálové vklady, ako i z kompetentných ministerstiev Republiky Srbska a sekretariátov APV, ako aj na združenie prostriedkov s potenciálnymi investormi.

Z prostriedkov získaných prostredníctvom predchádzajúceho samozdanenia sa na investície, podľa plánu, malo minúť o päť percent viac ako podľa teraz navrhovaného, t. j. 65 %, na údržbu objektov MS 9 %, na činnosť kultúrnych, športových a iných záujmových organizácií a spolkov 15 %, na činnosť MS Hložany 10 % a na nevyhnutné potreby 1 %. Je zaujímavé, že sa takmer navlas zhodujú vytýčené ciele či účely, na ktoré by sa mali minúť prostriedky získané prostredníctvom budúceho samozdanenia, ibaže sa v predchádzajúcom pláne investícií spomínala aj cyklistická dráha Hložany – Čelarevo (mala sa stavať roku 2010). V terajšom pláne nie je zmienka ani o ďalšej spoločnej investícii Hložian a Čelareva, o spoločnej výstavbe prečisťovača odpadovej vody, o čom sa viackrát hovorilo na schôdzach RMS Hložany a RMS Čelarevo v uplynulom období, zato sa ale spomína novinka v porovnaní s predchádzajúcim plánom – úprava starého cintorína. Zatiaľ čo v predchádzajúcom pláne sa spomínala výstavba, respektíve dostavba športovej haly, teraz sa uvádza – výstavba (bez druhej časti syntagmy); aj o tej sa však hovorí dlho, rovnako ako i o potrebe obnovenia podmienečne povedané školskej telocvične, ibaže výsledky „v teréne“ zatiaľ nevidno.

Rozdielne sú však navrhnuté sadzby odvodov pre jednotlivé kategórie občanov. Zatiaľ čo už dávnejšie zamestnanci zo svojich platov na samozdanenie odvádzali 4 % (RMS nemala sluch pre návrhy na zníženie tejto sadzby v novembri 2009), teraz sa navrhuje, aby odvádzali 2 % z platov, zatiaľ čo poľnohospodárom by sa namiesto doterajšej hodnoty vyčíslenej cenou „50 kg pšenice pri výkupe“ mala zrážať suma získaná vyčíslením hodnoty „30 kg merkantilnej pšenice I. akostnej triedy na Produkčnej burze v Novom Sade za mesiac jún“, taktiež z každého katastrálneho jutra pôdy (nie je však, tvrdia občania, jednoznačne zrejmé a je mimoriadne dôležité, či len vlastnej, alebo aj prenajatej). Po dve percentá by sa malo odvádzať aj z príjmov z dividend a iných foriem zisku, tiež z príjmov na základe zmlúv o práci, ako i zo samostatnej činnosti. Penzisti, rovnako ako predtým, nie sú povinní, ale môžu odvádzať 1 % z dôchodkov, ak to potvrdia vlastnými podpismi.

Tak či onak občanom Hložian je nad slnko jasné, prečo by Rada Miestneho spoločenstva Hložany rada naskutku znovu a zase zaviedla miestne samozdanenie, aj za cenu jeho zníženia takmer o polovicu. Na splnenie zámeru bude v septembri potrebovať, aby sa referenda – zrealizovaného v súlade s Ústavou a zákonnými predpismi – zúčastnilo aspoň 50 % oprávnených voličov plus jeden a aby sa väčšina  zúčastnených vyjadrila za definitívny návrh.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs